Úvodní stránka | Priority | Rezortní úkoly a prioritní témata NIDV 2013 | Prioritní témata | Krajské informační semináře k úpravám RVP ZV

Krajské informační semináře k úpravám RVP ZV

 

MŠMT přistoupilo k úpravám Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). Na základě požadavků ostatních rezortů a institucí (Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad vlády a.), byla do RVP ZV nově zahrnuta či daleko více zdůrazněna témata, jako jsou finanční gramotnost, korupce, obrana vlasti, sexuální a rodinná výchova, dopravní výchova a ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.

Na základě výsledků mezinárodních výzkumů byl upraven vzdělávací obor matematika a její aplikace. Největší rozsah úprav doznaly cizí jazyky. V obecné části RVP ZV došlo jen k malým změnám. Všechny změny lze řešit formou dodatku k ŠVP. Za tímto účelem MŠMT zveřejnilo na svém webu vzorový dodatek. Součástí RVP se stávají Standardy pro všechny vzdělávací obory, které jsou pro školy závazné. Dne 4. dubna 2013 proběhl ve spolupráci MŠMT, NIDV, NÚV a vybraných ředitelů ZŠ ze všech krajů informační seminář k úpravám RVP ZV a na to navazovaly krajské informační semináře.