Aktuality

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi / 10. 04. 2017 /

Mentorské vedení pro učitele, koučink pro ředitele škol, poradenské a konzultační služby přímo v krajích nebo nabídku dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky přináší vybraným školám pětiletý projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015). Po celé republice budou také probíhat veřejná diskuzní setkání, jejichž cílem je umožnit veřejnosti získat ověřené informace od zkušených odborníků přímo z praxe.  

Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Síť krajských škol

V rámci projektu bude podpořeno 24 škol v každém kraji, z tohoto počtu absolvuje 12 škol vzdělávací program základní přípravy pedagogických pracovníků a program pro vedení škol. Dalších 12 škol z kraje získá celé portfolio rozšířených vzdělávacích, mentorských a koučovacích služeb a služeb externích odborníků.

Centra podpory pro společné vzdělávání

V každém kraji vzniknou při krajských pracovištích NIDV Centra podpory pro společné vzdělávání, která budou pomáhat školám a školským zařízením přímo v regionech.

Motivační semináře 

V návaznosti na aktivity Center podpory pro společné vzdělávání v jednotlivých krajích proběhnou také motivační a informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti s inkluzí na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do problematiky společného vzdělávání a diskuze nad konkrétními problémy a tématy.      

Mobilní interaktivní databáze

Roli průvodce či rádce v oblasti společného vzdělávání bude plnit mobilní interaktivní databáze pro pedagogické pracovníky i rodiče, která v rámci projektu vznikne a která bude volně ke stažení do PC a mobilních zařízení.

Spolupráce všech aktérů

Jedním z cílů projektu je také provázat všechny aktéry implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV) v krajích i v rámci celé ČR. V praxi proto podpoří sdílení informací mezi Národním týmem kvalitních lektorů a konzultantů, metodiků DVPP, krajských metodiků pro školská poradenská zařízení, zástupců speciálních pedagogů, psychologů a dalších.

Všechny aktivity v projektu budou průběžně evaluovány a hodnoceny. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v souladu se specifickým cílem 3: Podpora společného vzdělávání. Projekt realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Realizace

1. 4. 2017 – 31. 3. 2022

Kontakty

Mgr. Tomáš Machalík, Ph.D., projektový manažer, e-mail: machalik@nidv.cz

Mgr. Jana Odstrčilová, týmová manažerka aktivity Veřejnost, e-mail: odstrcilova@nidv.cz 

Archiv novinek