Úvodní stránka | O nás | Úřední deska | Koncepce a strategie

Koncepce a strategie

Analytická zpráva z šetření TALIS 2013

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015

Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014-2020

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha

Standardy pro udělování akreditací DVPP

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument pro genderovou oblast Stav genderové rovnosti v resortu MŠMT a Návrh střednědobého strategického plánu v oblasti genderové rovnosti

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky k zákonu 1092002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Vzdělávání žáků dětí cizinců Informace o vzdělávání žáků-cizinců na území ČR

Zákon 5632004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů