Stručný popis projektu

 

Projekt se zaměřuje na profesní rozvoj pracovníků Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) v oblasti podpory začínajících učitelů. Je všeobecně známou skutečností, že jedním z problémů českého školství je brzký odchod nově začínajících učitelů ze škol. K této situaci výrazně přispívá i to, že v ČR neexistuje propracovaný systém odborné podpory začínajících učitelů a řada učitelů odchází po prvním roce ze školství.  Řešením by mohlo být vytvoření účinné profesní podpory začínajících učitelů, což je jedním z cílů projektu. Součástí takové podpory by mohly být například strukturované zaškolovací programy propojující průběžnou podporu ze strany institucí pro vzdělávání učitelů a působení zkušených starších učitelů (mentorů).  Právě v  Norsku mají s podpůrným systémem pro nově začínající učitele bohaté zkušenosti - již od 2003 zde funguje národní síť pro mentoring nově kvalifikovaných učitelů, jejímž koordinátorem je Telemark University College, která je partnerem projektu.

Projektem chceme také podnítit diskusi o nutnosti systematické podpory začínajících učitelů na dalších úrovních formou přípravy a realizace vzdělávacího programu po vedoucí pracovníky škol a pak v další fázi (již mimo tento projekt) využít nabyté zkušenosti při tvorbě vzdělávacích programů přímo pro nově-kvalifikované učitele a pro mentory.