Úvodní stránka | Priority | Prioritní témata NIDV na rok 2012 | Kyberšikana a její prevence

Kyberšikana a její prevence

 

Cílem tohoto rezortního úkolu je zvýšení znalostí pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v oblasti rizikového chování dětí a mládeže při užívání informačních a komunikačních technologií včetně seznámení pedagogických pracovníků s možnostmi prevence. Současně chceme realizací tohoto úkolu podnítit širokou odbornou diskuzi nad tímto tématem, ukázat a rozšířit příklady dobré praxe vedoucí k předcházení tohoto negativního jevu.

NIDV připraví a zrealizuje celostátní konferenci určenou pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ na téma kyberšikany a její prevence a následně také zrealizuje diskusní stoly pedagogické veřejnosti ve třech vybraných krajích ČR zaměřené na aktuální problémy regionů.

Obsahem těchto aktivit budou současné komunikační nástroje a rizika jejich používání, různé projevy kyberšikany (kyberstalking, happy slapping atd.) a jejich identifikace z pohledu pedagogického pracovníka, možnosti a nástroje prevence a pomoci, související legislativní otázky a kybešikana z pohledu psychologa. Prezentovány budou konkrétní návrhy, jak např. řešit problémy s užíváním školních sítí, související legislativní otázky, možnosti začlenění prevence kyberšikany do výuky na školách, uplatňování a praktické zkušeností ze škol a příklady vlastních aktivit žáků a studentů v této oblasti.

Termíny budou zveřejněny zde a v Programové nabídce NIDV. Bližší informace můžete získat u Ing. Bc. Milana Bareše ( bares@nidv.cz , 466 046 157) nebo Ing. Zbyňka Bárty ( barta@nidv.cz , 495 500 918).

Závěrečná zpráva