CISKOM 2.0

V rámci aktivity CISKOM, zajišťuje NIDV přípravu personální infrastruktury (školení pedagogických pracovníků) pro společnou část maturitní zkoušky. Konkrétně se jedná o školení školních maturitních komisařů, hodnotitelů písemné práce a hodnotitelů ústní zkoušky, zadavatelů, hodnotitelů PUP a zadavatelů PUP.

Aktivita CISKOM v rámci tohoto úkolu nadále pokračuje. V rámci úkolu probíhají konzultační semináře k problematice realizace nové maturitní zkoušky a základní školení.

Školení jsou určena všem cílovým skupinám uvedeným níže. Tato školení připravuje NIDV ve spolupráci s CZVV. Uvedené cílové skupiny budou proškolovány stejnou formou jako v projektu PRO.MZ, tj. převážně kombinací e-learningu a prezenčního školení, popřípadě pouze jednou z uvedených forem. Průběžně samozřejmě dochází k určitým změnám v obsahu školení, které plynou z plánovaných legislativních změn a potažmo i ze změn v logistice maturitní zkoušky, avšak celkový rámec a struktura školení zůstane zachována.

Struktura školení v rámci CISKOM 2.0

Základní školení

·       Ředitelé a zástupci ředitelů (e-learning)

·       Školní maturitní komisaři (blended leasing)

·       Zadavatelé (e-learning)

·       Hodnotitelé ústní zkoušky ČJ, konzultační seminář (blended learning, prezenční)

·       Hodnotitelé ústní zkoušky CJ, konzultační seminář (blended learning, prezenční)

·       Hodnotitelé písemných prací ČJL, konzultační seminář (blended learning, prezenční)

·       Hodnotitelé ústní zkoušky PUP (e-learning)

·       Hodnotitelé písemných prací ČJL PUP (e-learning)

·       Zadavatelé PUP (e-learning)

Rozšiřující konzultační školení

·       Ředitelé a zástupci ředitelů (prezenční)

·       Hodnotitelé ústní zkoušky ČJ (prezenční)

·       Hodnotitelé ústní zkoušky ČJL (prezenční)

·       Hodnotitelé písemných prací ČJL (prezenční)

·       Učitelé CJ písemná práce (prezenční)

·       Předsedové maturitních komisí (prezenční)

·       Školní maturitní komisaři (prezenční)

·       Pracovníci ČŠI (prezenční)

·       Pracovníci krajských školských úřadů (prezenční)

·       Učitelé matematiky ( prezenční)

Harmonogram školení

Školení CISKOM 2.0 budou probíhat ve dvou bězích. Jarní běh (pro školní rok 2012/2013) bude kompletní, tj. v rámci tohoto běhu proběhnou e-learningová i příslušná prezenční školení a absolventi školení získají certifikát, který je opravňuje v průběhu maturitní zkoušky příslušnou funkci vykonávat. V jarním běhu proběhnou výhradně základní školení, protože rozšiřující konzultační školení budou ještě realizována v rámci PRO.MZ (ESF).

V rámci podzimního běhu druhá vlna e-learningových školení a dále konzultační prezenční semináře.

Pro role, kde je požadován pouze e-learning tak budou kurzy kompletní, prezenční část školení u hodnotitelů ústní zkoušky a školních maturitních komisařů bude dokončena až v roce 2014.

Logistika školení

Logistika školení bude realizována obdobně jako tomu bylo v projektu PRO.MZ. Tj. všichni zájemci
o školení budou pravidelně oslovováni s nabídkou místa a termínů jednotlivých školení (v případě
e-learningu jen termínů). Na základě vlastního zájmu se pak do vybraných seminářů přihlásí. Prezenční semináře budou prioritně probíhat na krajských pracovištích NIDV a na středních školách po celém území ČR. Semináře budou zajišťovat pouze certifikovaní lektoři a tutoři NIDV a CERMATu, kteří spolupracovali i na projektu PRO.MZ.