Podpora vícejazyčnosti ve školách

 

Jazyková politika České republiky vychází z jazykové politiky Rady Evropy a Evropské unie. V rámci ní byla v posledním desetiletí realizována řada opatření směřujících ke zlepšení úrovně jazykového vzdělávání a naplňování obecného cíle, aby každý občan Evropy byl schopen komunikovat alespoň ve dvou dalších jazycích kromě mateřského.

Na podporu těchto cílů byl Komisí Evropské unie vypracován akční plán pod názvem „Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti“, na jehož základech vznikl i „Národní plán výuky cizích jazyků s akčním plánem pro období 2005 – 2008“.

Cíli rezortního úkolu, které vycházejí mj. také z výstupů první mezinárodní konference cizích jazyků pořádané v září 2012 „Podpora vícejazyčnosti v praxi“, je přinést školám konkrétní podněty k výuce cizích jazyků v nejširším slova smyslu, zavádění jazykové propedeutiky a výuky prvního cizího jazyka napříč předměty na 1. stupni ZŠ, zprostředkování efektivních metod výuky druhého cizího jazyka a dalších cizích jazyků a náměty na obsahovou a metodickou provázanost jazykového vyučování různých cizích jazyků (v kontextu s chystaným zpracování vícejazyčných kurikul).