Úvodní stránka | Priority | Rezortní úkoly a prioritní témata NIDV 2013 | Rezortní úkoly | Mimořádné události a dopravní výchova ve školství

Mimořádné události a dopravní výchova ve školství

Realizace tohoto rezortního úkolu navazuje na aktivity MŠMT, Ministerstva dopravy (Besip), HSZ ČR, NIDV a dalších subjektů, které probíhaly v letech 2011 a 2012.

Témata dopravní výchovy a ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí jsou v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) nově zpracována, a to v několika oblastech. Došlo k jejich rozšíření a aktualizaci. RVP ZV bude s touto změnou platné od školního roku 2013/2014. Školy tedy budou muset v následujícím období rozšířená témata zapracovat do svých ŠVP. V současné době jsou již k dispozici na stránkách MŠMT a NIDV podklady k nově zpracovaným tématům. Součástí tohoto úkolu budou vzdělávací semináře, které se budou týkat výchovy k demokracii, s důrazem na problematiku prevence korupce a s ní související problematiku finanční gramotnosti. Rovněž bude zdůrazněna problematika obrany státu a souvisejících témat.

Úlohou NIDV – přímo řízené organizace MŠMT, je zajištění a podpora realizace této změny přímo ve školách.

  • V lednu 2013 proběhne úvodní setkání pracovní skupiny – realizačního týmu pro RÚ

·       V březnu 2013 je naplánována úvodní celostátní konference, kde MŠMT, zástupci ministerstva dopravy a HZS ČR představí změny, ke kterým v oblasti dopravní výchovy a ochrany člověka došlo a které jsou zohledněny v RVP ZV.

·       Na tuto konferenci budou navazovat vzdělávací semináře na všech krajských pracovištích NIDV (pokrytí celé ČR). Semináře budou jednodenní. V dopoledních hodinách bude MŠMT, HSZ ČR a zástupci Ministerstva dopravy (odd. Besip) informovat o připravených změnách a reagovat na dotazy z pléna. V odpoledních hodinách budou připraveny workshopy, kde budou mít účastníci opět možnost diskuse, ale zejména přípravy konkrétních materiálů k výuce daných témat.

·       Na vybraných pracovištích proběhnou semináře k souvisejícímu tématu Výchova žáka jako demokratického občana 

Závěrečná zpráva