Cesta ke kvalitěCesta ke kvalitě je národní projekt MŠMT s plným názvem „AUTOEVALUACE – Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“. Realizuje ho NÚOV a NIDV, je financován z ESF a ze státního rozpočtu České republiky. NIDV uskutečnil v rámci projektu pilotáže vzdělávacích programů KOORDINÁTOR AE a PORADCE AE. Vzdělávací programy jsou určeny ředitelům a učitelům mateřských škol speciálních, ZŠ, základních uměleckých škol, SŠ a konzervatoří i učitelům jazykových škol se státní závěrečnou zkouškou.

KOORDINÁTOR AE
Vzdělávací program se zaměřuje na autoevaluaci školy, na její smysl a význam, na identifikaci účastníků s autoevaluací jako prostředku zkvalitňování školy. Zabývá se aktuální problematikou evaluačních činností, orientuje se na základní východiska a postupy interní evaluace škol, také na praktické příklady a návody, jak při autoevaluaci postupovat. Výchozím tématem vzdělávacího programu je orientace v aktuální legislativě a kurikulární dokumentaci spojené s autoevaluačními procesy, na smysl autoevaluace vůbec. Neméně důležitá je oblast přípravy a zpracování autoevaluačního plánu školy a jeho realizace, stejně tak dovednost účastníků spočívající v analýze a interpretaci získaných údajů a následné vypracování evaluační zprávy a její využití. Součástí vzdělávacího programu KO AE je studijní text, který je rozpracován do 5 kapitol podle jednotlivých vzdělávacích modulů. Hodinová dotace: 50 hodin, z toho: přímá výuka 30 hodin, e-learning 20 hodin.

PORADCE AE
Vzdělávací program se zaměřuje na poradce v oblasti VHŠ a je orientován na konzultační a poradenské dovednosti. Výchozím tématem vzdělávacího programu jsou jednotlivé fáze poradenského procesu a osobnostní předpoklady a kvalifikace, které jsou potřebné k vykonávání poradenské praxe. Neméně důležité je aktivní naslouchání, formulace zakázky a její realizace, facilitace a zpětná vazba v poradenství a etiketa. Součástí vzdělávacího programu je studijní text, vycházející z hlavních témat vzdělávacího obsahu. Studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu Poradce autoevaluace je rozpracován do 6 témat. Vymezuje základní pojmy, zaměřuje se na osobnost a roli poradce, popisuje aktivní naslouchání a jeho význam, seznamuje s typy poradenských zásahů a jejich techniky, vymezuje roli a úkoly facilitátora. Závěrečné téma v textu se věnuje podání a přijímání zpětné vazby v průběhu a závěru poradenství. Hodinová dotace: 20 hodin přímé výuky.


Aktuality z projektu

Konference projektu „Cesta ke kvalitě“ / 22. 10. 2009 /

Od 14.10. do 3.12.2009 budou probíhat krajské konference o vlastním hodnocení škol. Učitelé, zřizovatelé škol a zástupci České školní ispekce budou mít příležitost vyměnit si zkušenosti a seznámit se také s tím, jak jim může pomoci projekt Cesta ke kvalitě. Více...

Cesta ke kvalitě / 13. 07. 2009 /

Cesta ke kvalitě je národní projekt MŠMT s plným názvem „AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“. Realizuje ho Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání, je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního r... Více...

Od května začíná projekt Cesta ke kvalitě, který má školám pomoci při vlastním hodnocení / 13. 07. 2009 /

Cesta ke kvalitě je národní projekt MŠMT s plným názvem „AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“. Realizuje ho Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání, je financován z Evropského sociálního fondu a ze státníh... Více...