Kariérní systémProjekt Kariérní systém (zkráceně Kariéra) řeší dlouhodobě očekávaný kariérní systém v oblasti školství, který umožní učitelům a ředitelům škol celoživotní zvyšování kvality jejich práce s návazností na motivující systém odměňování podle transparentních pravidel. Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků je dlouhodobě jednou z priorit MŠMT. Pro naplnění této priority je nutné v rámci projektu vytvořit víceúrovňové standardy pro učitele a ředitele a popsat podmínky a možnosti kariérního postupu, připravit hodnotící procesy a navrhnout institucionální a finanční zajištění celého systému. Ke spolupráci na těchto úkolech budou osloveni vedle samotných škol také další klíčoví aktéři. Hodnota projektu se výrazně zvyšuje tím, že vybrané prvky nastavovaného systému budou ověřovány přímo v praxi. Finální výstupy tak budou připraveny k bezprostřední implementaci do českého školství.

Příjemcem dotace je MŠMT, realizátorem projektu je na základě partnerské smlouvy NIDV.


Aktuality z projektu

Závěrečná konference - tisková zpráva / 31. 03. 2015 /

Tiskovou zprávu ze závěrečné konference naleznete zde.

Klíčová aktivita 1 – Standard pro ředitele / 15. 03. 2015 /

V období od ledna do března 2015 pracovala řešitelská skupina A12 na dokončení Kariérního systému pro ředitele a Standardu pro ředitele. Materiál je zpracován jako východisko k širší odborné a politické diskusi před budoucím rozhodnutím. Předkládaný popis kariérního systému představuje popis cílového stavu. To ... Více...

Aktuální stav projektu / 04. 03. 2015 /

Dne 4. 3. 2015 byl hlavním manažerem projektu a manažery klíčových aktivit prezentován aktuální stav projektu v rámci prezentace projektů na jednání Expertní skupiny v budově MŠMT, odbor CERA. Více...

Klíčová aktivita 1: Ukončení činnosti pracovní skupiny A11 v listopadu 2014. / 11. 12. 2014 /

S blížícím se ukončením Individuálního projektu národního Kariérní systém dokončila svou činnost koncem listopadu 2014 pracovní skupina klíčové aktivity 1, s pracovním názvem A11. Tato skupina pracovala na stěžejních očekávaných výstupech Individuálního projektu národního, zejména na Standardu učitele a na Stanoven... Více...

Klíčová aktivita č. 1. Prezentace členů Klíčové aktivity 1 na národních kulatých stolech MŠMT k problematice přípravy učitelů na vysokých školách a k profesi učitele / 28. 11. 2014 /

V roce 2014 byly na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ustaveny národní kulaté stoly, které pokrývají většinu klíčových témat ve školství a mají představovat platformu pro dlouhodobou debatu mezi ministerstvem a zástupci ostatních aktérů ve vzdělávání. Více...

Aktuální stav projektu / 21. 10. 2014 /

Dne 9. 10. 2014 byl hlavním manažerem projektu a manažery klíčových aktivit prezentován aktuální stav projektu v rámci Prezentace projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Individuálních projektů národních v budově MŠMT, Odbor CERA. Více...

Klíčové aktivity 1, 2, 3: Společné jednání členů řešitelských skupin všech klíčových aktivit projektu Kariérní systém ve dnech 2. 3. 7. 2014. / 10. 07. 2014 /

Řídící výbor IPn Kariérní systém zorganizoval v dnech 2. 3. 7. 2014 v hotelu Extol Inn společné pracovní setkání všech členů řešitelských skupin projektu. Více...

Klíčová aktivita č. 3: Pilotáž dokladového portfolia ve školách / 23. 06. 2014 /

Od konce března do zač. června 2014 probíhala v pilotních školách pilotáž dokladového portfolia, jejímž cílem bylo získat zpětnou vazbu od pedagogů, ředitelů pilotních škol a konzultantů ke Standardu učitele (dále jen SU), Metodice pro učitele k přípravě dokladového portfolia v kariérním systému (dále jen ... Více...

Klíčové aktivity 1, 2, 3: Zpráva o realizaci krajských informačních seminářů NIDV k IPn Kariérní systém, prosinec 2013 – červen 2014. / 12. 06. 2014 /

16. prosince 2013 zahájil Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s MŠMT sérii 14 krajských informačních seminářů k Individuálnímu projektu národnímu Kariérní systém. Semináře byly určeny pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, speciálních škol, SOU, SOŠ, gymnázií, VOŠ a ZUŠ a byly v průběhu prvn... Více...

Klíčová aktivita č. 3: Školení konzultantů portfolia a zahájení pilotáže ve školách / 28. 03. 2014 /

Ve dnech 4. – 6. 3. 2014 bylo v Praze proškoleno 50 odborníků, kteří byli osloveni a souhlasili se zapojením do pozice konzultanta portfolia. Vzdělávací program byl zaměřen na vzdělávání konzultantů v oblasti přípravy dokladového portfolia v souladu s Metodikou k přípravě dokladového portfo... Více...