Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Kvalifikační studium EVVO 2010 - 2012

Kvalifikační studium EVVO 2010 - 2012Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s odborem školství a odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje realizuje ve školním roce 2010 – 2011 kvalifikační studium k výkonu specializovaných činností Školního koordinátora EVVO. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č. j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Jedná se o třísemestrální akreditovaný studijní program – prezenční cyklus přednášek, exkurzí a ekopraktik. Účastníci budou mít příležitost získat zkušenosti s realizací EVVO jak z hlediska jejího plánování, realizace, koordinace a evaluace na škole, tak i vytváření vazeb školní EVVO na další organizace a jejich aktivity v místě a regionu.

Ačkoliv bylo studium nabídnuto jako vzdělávací program NIDV školám ve všech krajích ČR, pro malý zájem se v letošním školním roce uskuteční pilotně pouze na Karlovarsko, kde se přihlásilo 24 zájemců. Jeho realizaci podpořil finančním příspěvkem také Krajský úřad Karlovarského kraje, a to částkou 120 tisíc Kč.

Účastníci studia Školní koordinátor EVVO budou mít příležitost získat zkušenosti s realizací EVVO jak z hlediska legislativy, plánování, koordinace a evaluace na škole, tak i vytváření vazeb školní EVVO na další organizace a jejich aktivity v místě a regionu. Studium podporuje rozvoj tvořivosti účastníků a jejich manažerské dovednosti a bude ukončeno formou obhajoby závěrečné práce a pohovoru.


Aktuality z projektu

Biostatek ve Valči – zážitek a inspirace pro malé i velké / 15. 04. 2011 /

Mnoho lidí žije v dnešní době odcizeně od přírody, nechápe význam zemědělství pro obživu, péči o krajinu a o životní prostředí. Současným dětem chybějí prožitky a zkušenosti spojené se zemědělstvím. Řada si z nich si myslí, že maso vzniká kdesi v supermarketech a vajíčka se někde vyrábějí. K... Více...

Terénní výuka v rámci studia EVVO: Lázeňské prameny podruhé – Františkovy Lázně / 24. 03. 2011 /

Po Karlových Varech nás 23. března čekaly nejmenší lázně z tzv. lázeňského trojúhelníku – Františkovy Lázně. Cesta nevedla přímo, ale pan doktor Vylita vybíral tu nejzajímavější trasu, kdy jsme mohli z oken autobusu pozorovat ráz krajiny a její geologické zvláštnosti. Více...

Víkend na Hohenbergu (SRN) / 14. 03. 2011 /

Protože součástí studia Školní koordinátor EVVO jsou i regionální problémy týkající se životního prostředí, nemohlo v našem programu chybět i poznávání příhraniční oblasti SRN. Vzhledem k tomu, že náš region spojuje podobná geologická minulost, vyplývá z toho i podobné zatížení životního prostře... Více...

Preventivní ochrana zdrojů – důležitost zachování geologický významných lokalit, péče o prameny / 03. 03. 2011 /

Ve středu 2. března 2011 se uskutečnila výuka s RNDr. Tomášem Vylitou, významným hydrogeologem karlovarského regionu. V teoretické části jsme se věnovali geologické stavbě našeho regionu. Dotkli jsme se těžby hnědého uhlí a kaolínu a s tím spojených problémů s ohrožením spodních vod a lázeňských ... Více...

Návštěva laboratoří v Teplicích / 07. 02. 2011 /

25. ledna 2011 navštívili účastníci kvalifikačního studia Školní koordinátor EVVO Vodohospodářské laboratoře povodí Ohře v Teplicích. Tato laboratoř je akreditovaná pro chemické, radiologické, mikrobiologické a hydro-biologické rozbory, stanovení těžkých kovů, organických polutantů a pesticidů v povrchové,... Více...

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les
Kulturní a přírodní bohatství Karlovarska / 07. 02. 2011 /

CHKO Slavkovský les je z geomorfologického hlediska součástí Krušnohorské soustavy. Je nejzápadněji položenou chráněnou krajinnou oblastí v Čechách, v samotných Krušných horách zatím žádná CHKO nebyla zřízena. Krajinu Slavkovského lesa vyplňuje na západě Čech pomyslný „lázeňský trojúhelník“ – ... Více...

Význam a ochrana vody a zeleně / 04. 02. 2011 /

6. února proběhl na pracovišti NIDV v Karlových Varech další seminář EVVO na téma Význam a ochrana vody v krajině a Památné stromy. Lektoroval jej Bc. Petr Krása, pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Více...