Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Národní projekt Brána jazyků

Národní projekt Brána jazyků

Projekt, jehož cílem je zdokonalování profesního profilu pedagogické veřejnosti a rozšíření její komunikační operativnosti v Evropském kontextu. Projekt Brána jazyků je v rámci podpory celoživotního vzdělávání zaměřen především na rozvoj jazykových a metodických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství.

Projekt reaguje na neuspokojivou situaci ve výuce cizích jazyků v českých školách, které čelí neustálému nedostatku kvalifikovaných učitelů jazyka. Ani celková úroveň znalosti cizích jazyků u ostatních pedagogických a odborných pracovníků ve školství není adekvátní požadavkům běžné komunikace v rámci Evropské unie, která školám nabízí nové možnosti komunikovat se zahraničními partnery. Chybí znalost cizího jazyka (angličtiny, francouzštiny, němčiny) k získávání odborných informací z cizojazyčné literatury a internetu. Mezinárodní projekty většinou řídí učitelé cizích jazyků, kteří jsou také využíváni jako pomoc ostatním vyučujícím odborných předmětů jako tlumočníci. Je důležité, aby učitel se zahraničními partnery ze svého oboru dokázal komunikovat sám.

Podle kvalifikace a podle zájmu o konkrétní jazyk byli zájemci rozřazeni do těchto cílových skupin.

1. cílová skupina

Tato část projektu je určena kvalifikovaným učitelům bez odborné způsobilosti k výuce cizích jazyků, kteří příslušný cizí jazyk učí nebo budou učit. Zdokonalí se v jazyce i metodice výuky jazyka. V této cílové skupině se jedná o intenzivní jazykový a metodický kurz v rozsahu 160 hodin jazyka a 40 hodin metodiky.

2. cílová skupina

Další skupinou jsou kvalifikovaní učitelé s odbornou způsobilostí k výuce cizích jazyků. Účastníci z této cílové skupiny si díky projektu mohou prohloubit své metodické kompetence. Náplní je intenzivní metodický kurz v rozsahu 30 hodin jazykově metodických seminářů.

3. cílová skupina

Projekt je také určen ostatním odborným a pedagogickým pracovníkům. Cílem je zdokonalení se v cizím jazyce o jednu jazykovou úroveň tak, aby i učitel jiného než jazykového oboru mohl komunikovat se zahraničními partnery. Prostředkem pro dosažení potřebných kompetencí je intenzivní jazykový kurz v rozsahu 150 hodin jazyka.

Národní projekt Brána jazyků byl zahájen v listopadu 2005. Ke studiu bylo přijato a studium zahájilo více než 7 100 účastníků sdružených ve 430 studijních skupinách v celé republice.

Výuka jazyka a metodiky probíhá za odborné podpory zkušených lektorů doporučených a proškolených Britskou radou a Goethe-Institutem.

V červnu 2006 bylo již dosaženo cíle projektu u 2. cílové skupiny - kvalifikovaných učitelů s odbornou způsobilostí k výuce cizích jazyků. Účastníci z 21 studijních skupin úspěšně splnili podmínky stanovené k ukončení studia v projektu a obdrželi osvědčení o jeho absolvování.

Aktuality

Prodloužení projektu do konce února 2008 / 22. 08. 2007 /

2. července 2007 byla na MŠMT schválena žádost o prodloužení projektu do února 2008, výuka bude probíhat do konce roku 2007 ve všech třech stávajících cílových skupinách.

  • Bude pokračovat jazykově-metodická výuka s hlavním zaměřením na komunikaci.
  • Proběhne nácvik práce s jazykovým portfoliem a tvorba vlastního portfolia .
  • Zařazeny budou semináře na téma Využití potenciálu hlavní aktivity eTwinning v rámci programu eLearning.

21. srpna proběhla v Praze porada řídícího týmu s regionálními manažery zaměřená na celkové organizační i odborné zajištění prodloužení projektu.

28. srpna bude řídící výbor s hlavními lektory a odbornými konzultanty projektu na poradě v Praze jednat na téma obsah výuky v prodloužení projektu.

Metodická brožura Brána jazyků 2005 - 2007 prochází finální jazykovou korekturou rodilého mluvčího, v nejbližší době půjde do tisku.

Archiv novinek