Aktuality a zajímavosti

Význam a ochrana vody a zeleně / 04. 02. 2011 /

6. února proběhl na pracovišti NIDV v Karlových Varech další seminář EVVO na téma Význam a ochrana vody v krajině a Památné stromy. Lektoroval jej Bc. Petr Krása, pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Seminář, bohatě ilustrovaný fotodokumentací, volně navázal na předchozí exkurzi, kdy jsme se v laboratořích Povodí Ohře seznámili s metodami zjišťování kvality a čistoty vody. Nyní jsme měli možnost podívat se na vodu z jiných stránek, a to jako na krajinotvorný prvek, jako na živel nebo jako na biotop. Přesvědčili jsme se, že v našem kraji se můžeme setkat jak s dobrými, tak i špatnými příklady úpravy vodních toků, ale i jak bohaté mohou být říční nivy z botanického i zoologického hlediska. Určitě budeme po této přednášce daleko obezřetnější a kritičtější k různým revitalizacím a úpravám vodních toků. A věřím tomu, že až půjdeme příště kolem potoka nebo řeky, tak se na ni podíváme jinýma očima. Budeme vnímat bohatost flóry i fauny, která je s vodou spojena.

Ve druhé části semináře jsme nahlédli do problematiky ochrany zeleně s důrazem na stromy. Uvědomili jsme si nezastupitelnou roli stromů nejen v krajině, ale i ve městech a obecně při lidských sídlech. Dozvěděli jsme se něco o legislativě v minulosti a současnosti. O tom jak se postupuje při evidenci významných stromů, jaká je působnost úřadů a co musí splňovat strom pro zařazení do registru Památné stromy ČR.

Společně s účastníky jsme se shodli na tom, že stromy i voda mohou být nádherným námětem školního projektu, nebo i průřezovým tématem ŠVP. Většina škol v našem kraji to nemá do přírody daleko, a pokud se nám podaří přitáhnout zájem alespoň některých dětí k hlubšímu poznání a chápání přírody, tak to bude jen dobře.

Darina Dvořáčková

Doporučujeme: Arnika - Přírodou a historií Karlovarského kraje, www. slavkovskyles.cz

Archiv novinek