Podrobně o projektu


Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1

Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Typ projektu: Grantový projekt

Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání/zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Partner: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum/partner bez finanční účasti

Doba realizace: 21 měsíců, 1. 12. 2012 – 31. 8. 2014

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci předškolního vzdělávání

Hlavní cíl: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality počátečního vzdělávání v souladu s probíhající kurikulární reformou, a to prostřednictvím podpory pedagogů předškolního vzdělávání – podpory profesního rozvoje a zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání. 

Dílčí cíle:

-        poskytnout účastníkům možnost zvýšit svou dovednost využívat ICT ve své práci pedagoga předškolního vzdělávání

-        zvýšit osobnostně – sociální kompetence pedagogů

-        prohloubit odborné znalosti pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání v oblasti psychologie a výchovy dítěte

-        podpořit pedagogy předškolního vzdělávání po stránce metodické – zážitková pedagogika v MŠ

-        vytvořit Metodickou příručku pro pedagogy předškolního vzdělávání – soubor her a činností (zážitková pedagogika)

-        využít různé metody a formy vzdělávání dospělých, a tím zatraktivnit další průběžné vzdělávání pedagogů předškolního vzdělávání

Přínos projektu pro cílovou skupinu: Projekt umožní pedagogickým pracovníkům předškolního vzdělávání zvýšit své profesní kompetence, přispěje k jejich profesnímu a odbornému růstu a zkvalitnění jejich práce. Účastníci získají nebo prohloubí své dovednosti k využívání ICT jako nástroje pro svou práci – např. pro evaluaci pedagogické činnosti, tvorbě dokumentů, prezentaci školy, získají nástroje (náměty) ke svému osobnostnímu rozvoji (sebepoznání, sebeřízení), prohloubí své odborné znalosti v oblasti psychologie a výchovy dítěte a seznámí se s moderními poznatky ve svém oboru, osvojí si metody a postupy zážitkové pedagogiky a možnosti využití přírody ve výuce a vedení dětí a získají metodickou příručku pro svou další práci s dětmi. Dále naváží nebo upevní kontakty se svými kolegy z jiných škol, což napomůže vzájemnému sdílení informací a zkušeností, a přispěje tak k obohacení a větší motivovanosti pro jejich pedagogickou činnost.

Klíčové aktivity projektu:

KA 01:

V rámci této aktivity vzniknou a budou ověřeny 3 nové vzdělávací programy zaměřené na využití ICT v práci pedagoga předškolního vzdělávání (využití PC pro vlastní hodnocení školy, pro prezentaci školy, tvorba školních dokumentů a záznamů o dítěti, vyhledávání a zpracování informací a materiálů vhodných do výuky v MŠ). Účastníci získají a upevní své uživatelské dovednosti ve využívání tabulkového

a textového editoru, internetu.

Výstup aktivity KA 01:

-        3 nové vzdělávací programy

-        proškoleno bude 90 účastníků

KA 02:

V rámci klíčové aktivity vznikne a bude ověřeno 5 nových vzdělávacích programů zaměřených na osobnostní rozvoj pedagoga – na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, asertivitu, na sebepoznání a možnosti seberozvoje (sebe-koučování), timemanagement, psychohygienu učitele a prevenci syndromu vyhoření.

Výstup aktivity KA 02:

-        5 nových vzdělávacích programů

-        proškoleno bude 30 účastníků

KA 03:

V rámci této klíčové aktivity vznikne a bude ověřeno 5 nových vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj odborných znalostí pedagogů předškolního vzdělávání v oblasti psychologie dítěte předškolního věku, jeho vývoje, potřeb a jeho výchovy. Vzdělávací programy budou zaměřeny na tato témata: specifické potřeby dětí – jejich identifikace a doporučení pro další práci, příprava rodičů a dětí

na povinnou školní docházku, všestranný rozvoj dítěte, hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním, stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku.

Výstup aktivity KA 03:

-        5 nových vzdělávacích programů

-        proškoleno bude 150 účastníků

KA04:

V rámci této aktivity vzniknou a budou ověřeny 4 nové vzdělávací programy zaměřené na využití zážitkové pedagogiky v MŠ a zároveň se zapojením pohybové výchovy (a dalších výchov) a využívání přírody ve výchovně vzdělávacím procesu. Jednotícím tématem budou jednotlivá roční období JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA. Účastníci se seznámí s významem učení prožitkem pro dětskou psychiku a osvojování světa v předškolním věku, s konkrétními zážitkovými metodami rozvíjející dětské prožívání světa a sebe sama. Dále se naučí, jak vhodnou zážitkovou aktivitu vybrat nebo vymyslet. Vhodné aktivity – návody na činnosti a hry v MŠ budou obsahem Metodické příručky.

Výstup aktivity KA 04:

-        4 nové vzdělávací programy

-        proškoleno bude 80 účastníků

Výstupy projektu:

-        450 podpořených pedagogů předškolního vzdělávání

-        17 nových vzdělávacích programů

-        Metodická příručka (250 ks)