Úvodní stránka | Projekty | Archiv realizovaných projektů | Zvyšování kvalifikace pedagogů

Aktuality z projektu

Projekt Zvyšování kvalifikace pedagogů a jeho aktivity / 18. 02. 2013 /

 

Ve školním roce 2012/2013 jsou realizovány klíčové aktivity KA 04, KA 05 a KA 06. Jedná se o přípravu a realizaci tří studijních programů v rámci IPo (Individuální projekt ostatní) Zvyšování kvalifikace pedagogů:

  • KA 04 – Studium pedagogiky a) – realizace v krajských pracovištích NIDV
  • KA 05 – Studium pedagogiky b) – 2. vlna Výběrového řízení
  • KA 06 – Vzdělávací program pro asistenty pedagoga – 2. vlna Výběrového řízení

Realizace KA 04 v NIDV

Studium pedagogiky a) je v rámci IPo Zvyšování kvalifikace pedagogů ve školním roce 2012/2013 realizováno ve všech krajích České republiky kromě hlavního města Prahy. K 30. září 2012 bylo ke studiu přihlášeno 278 pedagogických pracovníků. Studium je pro účastníky zdarma – projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Vzdělávací program Studium pedagogiky a) umožňuje doplnění vzdělání těm pedagogickým pracovníkům, kterým chybí pedagogicko-psychologická kvalifikace k  získání odborné kvalifikace podle § 22 odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. a působí nebo chtějí působit jako:

  • učitelé odborných předmětů střední školy
  • učitelé praktického vyučování střední školy
  • učitelé odborného výcviku střední školy
  • učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoří
  • učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky .

Studium pedagogiky a)

Obsahem vzdělávacího programu Studium pedagogiky a) je suma znalostí v oboru pedagogických věd, kterou by měl absolvent nezbytně znát pro výkon odborné profese pedagogického pracovníka. Jedná se primárně o znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie.

Studium pedagogiky a) je jednoleté. Organizačně a  časově je rozloženo do dvou semestrů, které kopírují školní rok (září – červen). Výuka je obsahově dále rozdělena do dvou tzv. modulů: Základy pedagogiky a didaktiky (modul I – obecná pedagogika, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky a základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů) a Základy psychologie pro pedagogy (modul II – obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální interakce mezi subjekty ve škole a řízení školství).

Přímá výuka obou modulů je realizována v celkové hodinové dotaci 120 hodin včetně 5ti hodin pedagogické praxe. Kromě přímé výuky jsou v učebním plánu zahrnuty také další části – seminář k  závěrečné práci (2 hodiny), e-learning (20 hodin), samostudium, dílčí semestrální zkoušky, obhajoba závěrečné práce a závěrečná zkouška. Celková hodinová dotace studia tak činí 145 hodin.

Studium pedagogiky a) je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.  Úspěšným absolventům je předáno osvědčení, které jim potvrzuje získání komplexní kvalifikace.

Pro školní rok 2013/2014 připravujeme v rámci IPo Zvyšování kvalifikace pedagogů ještě jeden ročník vzdělávacího programu Studium pedagogiky a). Studium je pro účastníky rovněž zdarma – projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR.

V případě zájmu o studium se obracejte na regionální garanty SPa):

 

NIDV, krajské pracoviště …

Regionální garant SPa)

e-mail

1.

Brno

Mgr. Šárka Dostalová

dostalovas@nidv.cz

2.

České Budějovice

Mgr. Bc. Miloslav Poes

poes@nidv.cz

3.

Hradec Králové

Mgr. Jana Berkovcová

berkovcova@nidv.cz

4.

Jihlava

Mgr. Marie Vránová

vranova@nidv.cz

5.

Karlovy Vary

Mgr. Věra Mühlheimová

muhlheimova@nidv.cz

6.

Liberec

Bc. Petra Karbanová

karbanova@nidv.cz

7.

Olomouc

Dagmar Očenášková

ocenaskova@nidv.cz

8.

Ostrava

Mgr. Jozef Kubáň

kuban@nidv.cz

9.

Pardubice

Mgr. Simona Petrásová, Ph. D.

petrasova@nidv.cz

10.

Plzeň

Mgr. Jarmila Záhoříková

zahorikova@nidv.cz

11.

Ústí nad Labem

Mgr. Zdeňka Strašíková

strasikova@nidv.cz

12.

Zlín

Milena Hudečková

hudeckova@nidv.cz

Příprava a realizace KA 05 a KA 06

Ve školním roce 2012/2013 budou realizovány klíčové aktivity KA 05 a KA 06.

Jedná se o přípravu a realizaci tří studijních programů v rámci IPo Zvyšování kvalifikace pedagogů:

  • KA 05 – Studium pedagogiky b) – 2. veřejné zakázka
  • KA 06  Vzdělávací program pro asistenty pedagoga – 2. veřejná zakázka

2. veřejné zakázka:

Potřeba vyhlásit předmětnou nadlimitní veřejnou zakázku vychází ze schválené benefitové žádosti projektu, kde je uvedeno, že vzhledem ke kapacitním možnostem realizace vzdělávacích programů NIDV a pro zvýšení dostupnosti vzdělávacích programů i v jiných územních lokalitách budou klíčové aktivity KA 05 Studium pedagogiky podle § 22 odst.1 písm. b) zákona 563/2004 Sb. (dále jen SPb)) a KA 06 Realizace vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. realizovány formou dodávky služby akreditovaných zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Nadlimitní veřejná zakázka Zajištění realizace vzdělávacích programů Studia pedagogiky podle § 22, odst. 1 písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. a Vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga podle § 20, písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. byla již jednou vyhlášena, ale byla zrušena, protože do jednotlivých částí VZ byla podána pouze jedna nebo žádná nabídka. Následně byla zadávací dokumentace upravena tak, aby se možnost realizovat zakázku zvýšila.

Vzhledem k tomu, že se z pohledu právního odboru MŠMT jedná o novou nadlimitní veřejnou zakázku, musí být opět schválena ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V současnosti je již nová nadlimitní veřejná zakázka schválena ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a předána vybrané právní firmě k přípravě a vyhlášení 2. výběrového řízení.

Zpracoval/a: Ing. Ladislava Hašková, HMP SPAP

                    Mgr. Zdeněk Duša, manažer KA 04

                    Mgr. Bc. Miloslav Poes, manažer KA 05 a KA 06

Praha 15. února 2013