Podrobně o projektu

Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1

Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Typ projektu: Individuální projekt ostatní

Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání

Partner: Není

Doba realizace: 01.09.2011 – 31.08.2014

Cílová skupina:

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu všech pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, kteří potřebují k výkonu své práce odpovídající kvalifikaci. Projekt je připraven s územně plošným dopadem na cílovou skupinu v rámci celé České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.

Cílové skupiny dle vzdělávacích programů:

Studium pedagogiky a)

- učitelé odborných předmětů středních škol

- učitelé praktického vyučování střední školy

- učitelé odborného výcviku střední školy

- učitelé uměleckých oborů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích

- učitelé jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky

Studium pedagogiky b)

- vychovatelé

- pedagogové volného času

- asistenti pedagoga (min. se středním vzděláním)

Vzdělávací program pro asistenty pedagoga

- asistenti pedagoga (min. se základním vzděláním)

Hlavní cíl:

Projekt je zaměřen na zvýšení odborné kvalifikovanosti 1100 pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ČR mimo HMP prostřednictvím programů DVPP - Studia pedagogiky a Vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga (dále jen SPa), SPb) a VP AP) v souladu s výzvou, výsledky odborných analýz a v souladu s akčními plány MŠMT.

Cíl bude naplněn prostřednictvím šesti klíčových aktivit. Výstupem z projektu budou inovované Standardy pro udělování akreditací pro DVPP pro SPa), SPb) a VP AP, Kritéria pro hodnocení kvality SPa), SPb) a VP AP, dva studijní e-learningové moduly a tři akreditované vzdělávací programy DVPP.

Dílčí cíle:

1. Inovovat Standardy pro udělování akreditací v systému DVPP pro Studium pedagogiky a Vzdělávacím programu pro asistenta pedagoga.

2. Vytvořit kriteria pro hodnocení vzdělávacích programů Studium pedagogiky a Vzdělávacího programu pro asistenta pedagoga v systému DVPP.

3. Vytvořit studijní moduly pro e-learningové vzdělávání a implementovat je do výuky vzdělávacího programu Studium pedagogiky.

4. Realizovat Studium pedagogiky podle § 22 odst.1 písm. a) zákona 563/2004 Sb. (cca 500 osob)

5. Realizovat Studium pedagogiky podle § 22 odst.1 písm. b) zákona 563/2004 Sb. (cca 300 osob)

6. Realizovat Vzdělávací program pro asistenta pedagoga podle § 20 písm. e) zákona 563/2004 Sb.

§ 4 Vyhlášky č. 317/2005. (cca 300 osob)

Přínos projektu pro cílovou skupinu:

Absolvováním studia získá účastník znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd a psychologie, které jsou oběma (již výše) citovanými zákonnými normami ustanoveny jako součást odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Absolventi tak budou vybaveni znalostmi a dovednostmi, jež jsou nedílnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka pro výuku ve školách a školských zařízeních.

Účastníci si nejen zvýší svoji kvalifikaci, ale především rozšíří své znalosti, dovednosti a praktické zkušenosti z chybějící oblasti vzdělání. Úspěšní absolventi projektu rozvojem svých osobnostních a profesních kompetencí rovněž zvýší kvalitu výuky ve své vlastní škole.

Z pohledu dalšího osobního rozvoje absolventů pak přínos studia spočívá ve zvýšení jejich celkové motivace, kreativity a otevírá pro ně nové možnosti osobního i profesního rozvoje. Cílová skupina získá základní zkušenost s e-learningovou formou vzdělávání, což může dále pozitivně ovlivnit zavádění tohoto způsobu výuky do škol a školských zařízení.

Klíčové aktivity projektu:

KA 01: Inovace Standardů pro udělování akreditací pro DVPP pro Studium pedagogiky a Vzdělávacího programu pro Asistenty pedagoga

Klíčová aktivita č. 1 "Inovace Standardů" je povinnou aktivitou vyplývající přímo z výzvy, ale je zároveň i logickým východiskem pro přípravu jednotného systému poskytování DVPP v oblasti SPa), SPb) a VP AP, včetně propojení s klíčovou aktivitou, která řeší řízení kvality uvedených vzdělávacích programů.

V rámci aktivity budou realizovány tyto činnosti:

- Revize současných Standardů na základě vyhodnocení zkušeností z rozboru současných akreditací a realizovaných programů v NIDV, Krajských vzdělávacích zařízeních (dále jen KVZ), apod.

- Revize a rozbor stávajících metodických a výukových materiálů SPa), SPb) a VP AP.

- Návrh inovace Standardů (cíle, obsah a struktura témat, doporučené hodinové dotace) s důrazem na potřeby kurikulární reformy a pedagogické praxe.

- Tvorba inovovaných výukových materiálů včetně podpory přípravy distančních výukových modulů a seznamu doporučené studijní literatury.

- Reakreditace vzdělávacích programů SPa), SPb) a VP AP na základě inovovaných návrhů Standardů.

KA 02: Vytvoření kritérií pro hodnocení kvality Studia pedagogiky a Vzdělávacího

programu pro Asistenty pedagoga

Klíčová aktivita č. 2 se zabývá nastavením systému řízení kvality vzdělávacích programů a je nezbytným krokem, který vytváří základnu pro další kvalitativní rozvoj vzdělávacích programů v budoucnosti.

V rámci klíčové aktivity budou realizovány tyto činnosti:

- Definice kvality vzdělávacích programů SPa), SPb) a VP AP.

- Tvorba obecných evaluačních kritérií a nástrojů (včetně elektronických forem).

- Tvorba specifických evaluačních kritérií a nástrojů dle druhu vzdělávacího programu.

- Tvorba evaluačních nástrojů pro hodnocení kvality po absolvování vzdělávacích programů.

- Návrh úpravy inovace Standardů po vyhodnocení realizovaných programů SPa), SPb) a VP AP.

KA 03: Vytváření modulů pro distanční vzdělávání

Klíčová aktivita č. 3 se věnuje dle požadavku výzvy přípravě modulů distančního vzdělávání, které budou součástí inovovaných vzdělávacích programů SPa) a SPb). Účelem této aktivity je především posílit znalosti pedagogů o možnostech využití informačních technologií ve své práci v součinnosti s hlavním cílem projektu, tj. zvyšováním kvalifikace a rozvojem profesních kompetencí pedagogického pracovníka.

V rámci klíčové aktivity budou realizovány tyto činnosti:

- Vybrané studijní texty budou upraveny a převedeny do distanční podoby - 2 e-learnigové moduly.

- Příprava a zapracování doplňkových forem do modulů e-learningu (animace, obrázky, odkazy, apod.).

- Vypracování nástroje a metodiky pro činnost tutora.

- Technicko-metodická podpora řešení problémů přípravy modulů e-learningu.

KA 04: Realizace Studia pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

Klíčová aktivita č. 4 - jedná se o zajištění a realizaci inovovaného akreditovaného programu Studium pedagogiky podle § 22 odst.1 písm. a) zákona 563/2004 Sb. (dále jen SPa)) v rámci celé ČR s výjimkou HMP. Vzdělávací program SPa) umožní doplnění vzdělání pedagogickým pracovníkům, kterým chybí pedagogicko-psychologická kvalifikace k získání odborné kvalifikace.

V rámci klíčové aktivity budou realizovány tyto dílčí činnosti:

- I. semestr: 48 hodin prezenční výuky; 20 hodin e-learningového kurzu; 10 hodin řízeného samostudia; 14 hodin dílčí semestrální zkoušky.

- II. semestr: 48 hodin prezenční výuky včetně semináře k závěrečné práci; 4 hodiny pedagogické praxe; 20 hodin řízeného samostudia na přípravu semestrálních zkoušek a závěrečné práce a zkoušky; 14 hodin dílčí semestrální zkoušky; 20 hodin Závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce.

Aktivita bude realizována prostřednictvím krajských pracovišť NIDV.

KA 05: Realizace Studia pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

Klíčová aktivita č. 5 - jedná se o zajištění a realizaci inovovaného akreditovaného programu Studium pedagogiky podle § 22 odst.1 písm. b) zákona 563/2004 Sb. (dále jen SPb)) v rámci celé ČR s výjimkou HMP. Vzdělávací program SPb) umožní doplnění vzdělání pedagogickým pracovníkům, kterým chybí pedagogicko-psychologická kvalifikace k získání odborné kvalifikace.

V rámci klíčové aktivity budou realizovány tyto dílčí činnosti:

- I. semestr: 40 hodin prezenční výuky; 8 hodin e-learningového kurzu; 10 hodin řízeného samostudia na přípravu semestrální zkoušky; 7 hodin dílčí semestrální zkouška nebo test s doplňujícím pohovorem.

- II. semestr: 32 hodin prezenční výuky včetně semináře k závěrečné práci; 8 hodin pedagogické praxe dle specializace studia; 20 hodin řízeného samostudia na přípravu semestrální zkoušky a závěrečné práce a zkoušky; 7 hodin dílčí semestrální zkouška; 20 hodin Závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce.

Aktivita bude vzhledem ke kapacitním možnostem realizace programů NIDV a pro zvýšení dostupnosti vzdělávacích programů i v jiných územních lokalitách řešena formou dodávky služby prostřednictvím akreditovaných zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

KA 06: Realizace vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Klíčová aktivita č. 6 - jedná se o zajištění a realizaci inovovaného akreditovaného programu Vzdělávací program pro asistenta pedagoga podle § 20 písm. e) zákona 563/2004 Sb. (dále jen VP AP) v rámci celé ČR s výjimkou HMP. Vzdělávací program VP AP umožní doplnění vzdělání pedagogickým pracovníkům, kterým chybí pedagogicko-psychologická kvalifikace k výkonu profese asistenta pedagoga.

V rámci klíčové aktivity budou realizovány tyto dílčí činnosti:

- I. semestr: 56 hodin prezenční výuky

- II. semestr: 24 hodin prezenční výuky včetně semináře k závěrečné práci; 8 hodin testová zkouška (rozbor a vyhodnocení); 40 hodin pedagogické praxe; 20 hodin řízeného samostudia na přípravu a obhajobu závěrečné práce; 20 hodin Obhajoba závěrečné práce.

Aktivita bude vzhledem ke kapacitním možnostem realizace programů NIDV a pro zvýšení dostupnosti vzdělávacích programů i v jiných územních lokalitách řešena formou dodávky služby prostřednictvím akreditovaných zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výstupy projektu:

Projekt bude směřovat k systémovému pojetí kvalifikačního vzdělávání v oblasti Studia pedagogiky a Vzdělávacího programu pro asistenta pedagoga v rámci celé ČR.

Studium pedagogiky podle § 22 odst.1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

- Inovovaný Standard studijního programu

- Reakreditace studijního programu

- Hodnotící nástroj

- Vytvoření E-learningového modulu (20 hodin)

- Vytvoření Manuálu

Studium pedagogiky podle § 22 odst.1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

- Inovovaný Standard studijního programu

- Reakreditace studijního programu

- Hodnotící nástroj

- Vytvoření E-learningového modulu (10 hodin)

- Vytvoření Manuálu

Studium pedagogiky podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.

- Inovovaný Standard studijního programu

- Reakreditace studijního programu

- Hodnotící nástroj

- Vytvoření Manuálu

Celkově má být v rámci pilotní realizace všech tří typů studia podpořeno 1100 osob, z toho 800 úspěšně podpořených.

Projekt je financován z prostředků ESF a ze státního rozpočtu ČR.