Podrobně o projektu

 

Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1

Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Typ projektu: grantový

Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání - Vzdělávací a konferenční centrum Telč

Partneři:

 1. Základní umělecká škola V. I. Stamice, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31
 2. Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701

Doba realizace: 01. 11. 2010 – 31. 05. 2012

Cílová skupina: pracovníci základních uměleckých škol v kraji Vysočina.

Hlavní cíl:

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí cílové skupiny v oblasti řízení a personální politiky, a to nejen formou vzdělávání v dané problematice, ale inovativně také vytvořením a zejména realizací systému stáží, seminářů a workshopů, získáváním a výměnou zkušeností a příkladů „dobré praxe“. Získané znalosti, dovednosti, zkušenosti a příklady „dobré praxe“ budou cílovou skupinou implementovány přímo do procesu řízení jednotlivých ZUŠ, což bude mít pozitivní dopad na jejich komplexní fungování.

Přínos projektu pro cílovou skupinu:

Po ukončení realizace tohoto projektu budou osoby z cílové skupiny (řídící pracovníci škol)

proškoleny v oblasti řízení a personální práce. Bude také vytvořen a po skončení projektu

v době udržitelnosti projektu udržován funkční systém výměny zkušeností a příkladů „dobré praxe“. Toto vše povede ke zvýšení kvality řízení jednotlivých školských subjektů.

Klíčové aktivity projektu:

KA 01: Zajištění kurzů, stáží a technického vybavení projektu

 V rámci této aktivity byly realizovány tyto činnosti:

 • byla kontaktována cílová skupina projektu a informována o rámcových aspektech svého zapojení do realizace projektu,
 • byla zajištěna publicita projektu,
 • byly vyhlášeny a realizovány dvě výběrová řízení – 1. na dodavatele vzdělávacích aktivit, 2. na technické vybavení projektu,
 • proběhla jednání o zajištění stáží na čtyřech institucích (Konzervatořích v Českých Budějovicích a Pardubicích a Základních uměleckých školách v Hradci Králové a Praze).

KA 02: Realizace vzdělávacích aktivit

V rámci této aktivity byly realizovány tyto činnosti:

 • byl sestaven konkrétní rozvrh vzdělávacích aktivit,
 • proběhlo setkání realizačního týmu se všemi členy cílové skupiny projektu, kde byla cílová skupina seznámena s konkrétními aspekty projektu, harmonogramem vzdělávacích aktivit a hlavními výstupy projektu,
 • bylo realizováno jedenáct vzdělávacích aktivit v celkovém rozsahu 144 hodin, které byly zaměřeny na řízení a personální práci (kromě takových vzdělávacích aktivit, jakými jsou interpersonální, manažerské dovednosti obsahovaly ale také například i základy výpočetní techniky a její využití v práci ředitele školy, zdokonalení v jazykových dovednostech a jejich využití při prezentaci školy).

KA 03: Vytvoření systému seminářů a workshopů a jejich realizace

V rámci této aktivity byly realizovány tyto činnosti:

 • ve spolupráci s cílovou skupinou byl navržen systém seminářů a workshopů a stanoven harmonogram jejich realizace,
 • jednotlivé semináře a workshopy byly navrženy buď jako monotematické nebo byly zaměřeny na více různých témat.

KA 04: Realizace stáží

V rámci této aktivity byly realizovány tyto činnosti:

 • proběhly stáže na Konzervatoři v Pardubicích, Konzervatoři v Českých Budějovicích a Základních uměleckých školách v Hradci Králové a Praze,
 • stáže neabsolvovali všichni účastníci projektu, ale vzhledem k efektivnosti čerpání finančních prostředků se stáží zúčastnilo 27 osob. Všichni zúčastnění pak získané informace a zkušenosti předali prostřednictvím workshopu ostatním účastníkům projektu.

KA 05: Implementace poznatků do plánu řízení škol a výměna zkušeností z této implementace

V rámci této aktivity byly realizovány tyto činnosti:

 • Znalosti, zkušenosti a příklady „dobré praxe“ byly implementovány jednotlivými účastníky projektu (řídícími pracovníky základních uměleckých škol) přímo do procesu řízení škol.
 • Každá škola, jejíž řídící pracovník byl do projektu zapojen, vypracovala (na základě jednotné metodiky) plán řízení školy. Ten je přizpůsoben podmínkám a možnostem konkrétní školy
 • 19. dubna 2012 se uskuteční závěrečná konference projektu, která bude sloužit jednak k výměně poznatků a zkušeností s implementací plánů řízení do praxe, jednak k celkovému zhodnocení výstupů a přínosu projektu jednotlivým účastníkům i cílové skupině jako celku. Této konference se zúčastní kromě účastníků projektu a realizačního týmu také další zástupci cílové skupiny, zájemci z řad odborné i laické veřejnosti. Pro všechny účastníky bude připravena brožura , která shrne základní informace o realizaci a výstupech projektu a zároveň bude sloužit k publicitě a šíření výsledku projektu. Brožura bude také vyvěšena v elektronické podobě na webových stránkách projektu.

Výstupy projektu:

Hlavními výstupy projektu jsou komplexní znalosti a dovednosti v oblasti řízení a personální práce, které účastníci získali v uceleném systému vzdělávacích aktivit a vytvořené plány řízení školy, do kterých byly získané vědomosti a dovednosti implementovány. Výstupem je v neposlední řadě také vytvořena síť partnerských subjektů, které budou odborně spolupracovat a vzájemně si vyměňovat zkušenosti i po skončení projektu.