Zprávy ze stáží

Zpráva Konzervatoř Pardubice 5. října 2010 / 05. 10. 2010 /

Účastníci stáže:

1. Zdeněk Čulík
2. Daniela Hamaričová
3. Pavla Hůšová, dipl. um.
4. Pavel Knězů, dipl. um.
5. Bc. Jindřich Macek


Rozsah stáže: 16 hodin

Účastníky grantového projektu ZVYKOM osobně přijal a celé dva dny provázel pan ředitel Mgr. Jaromír Hönig z Konzervatoře Pardubice. 
Obsahová náplň stáže

V průběhu stáže byli účastníci seznámeni s  činnostmi, které se vztahují k personální práci a systému řízení školy a absolvovali praktickou část výuky v tomto časovém sledu:


Úterý 5. října 2010

1.    Teoretický seminář

Konzervatoř Pardubice:
představení, vhled do historie, kapacita konzervatoře, vyučované obory, aktuální stav žactva, vedení školy,

Aspekty řízení právního subjektu: 
1. kde výuka probíhá – podmínky
2. kdo vyučuje – pedagogové – bez jejichž kvality nelze kvalit ve vzdělávání dosahovat
3. koho vzděláváme – žáci, kteří u nás studují – klienti ve vzdělávání,    

Personalistika
– pedagog má velikou cenu pro organizaci - přijímání nových pedagogů na školu – výběrová řízení na místo pedagoga konzervatoře – struktura -  průběh těchto řízení a kritéria,
- práce s pedagogy na škole,
- řešení různých problémů pracovně právních, uměleckých, osobních, pedagogických.

Propagace instituce na veřejnosti – prezentace školy:
- koncerty žáků,
- koncerty učitelů,
- tisk, rozhlas, 
- soutěže atp.
- spolupráce se sociálními partnery – zejména rodiči.

Seznámení s budovou konzervatoře
– prohlídka sálů, učeben (poslechová učebna, učebna pro výuku PC, učebny jednotlivých oborů), zázemí.

Práce a odpovědnost manažerská
– péče o majetek – náročnost údržby objektu, průměrné roční náklady,
- vybavování školy, učeben – nástroje, nábytek atp.,
- zajišťování řádného chodu školy,
- spolupráce s ekonomickým úsekem.


2.1    Praktická část stáže – vhled do výuky

- výuka zpěvu  - hlavní obor - Mgr. Stříteský Miloslav,
- návštěva interního (interpretačního) večera studentů v malém sále školy,

Zodpovězení dotazů účastníků projektu ZVYKOM a zhodnocení prvního dne stáže.Středa 6. října 2010

2. 2 Praktická část stáže – vhled do výuky

- ukázka malokolektivní výuky – pohybová výuka pro zpěváky,
- ukázka individuální výuky – kytara – Saidl Petr,
- ukázka individuální výuky – flétna -  Mgr. Mechová Silvie, Mgr. Hönig Jaromír,
- ukázka kolektivní výuky – hudební formy a analýza skladeb,

- zhodnocení poznatků z praktické výuky a její organizace. 


3.    Teoretický seminář:

- spolupráce ZUŠ  s konzervatořemi – příprava na studium,
•    podmínky talentových zkoušek,
•    systém přijímání po talentových zkouškách,
•    hodnocení výkonů a systém výběru uchazečů,
•    přijetí a odvolání,
•    systém výuky na konzervatořích – současnost – učební plány,
•    tvorba úvazků a rozvrhů hodin – náhled do vnitřního dokumentu Úvazky a rozpisy učebních plánů – vysvětlení systému,
•    Rámcový vzdělávací program
•    Školní vzdělávací program

- kontakty a vazby mezi ZUŠ a Konzervatoří Pardubice – pozvání na Konzultační den,      nabídka spolupráce při pořádání koncertů i seminářů pro žáky ZUŠ,

- vedení konzervatoře si velmi váží práce na ZUŠ – vnímá ji jako důležité podhoubí a zázemí pro druhý i třetí stupeň našeho systému uměleckého školství.

Zhodnocení dvoudenní stáže, prostor pro závěrečné dotazy účastníků projektu ZVYKOM.

Archiv novinek