Klíčové aktivity

 

Klíčová aktivita KA 01 Rodilí mluvčí do škol

Rodilí mluvčí budou ve školách působit většinou jako školní asistenti (nekvalifikovaní, hlavně studenti). Cílem NIDV a jeho partnerů je nejen rodilé mluvčí do škol najít, vybrat a dodat, ale poskytnout jim i školám formou kaskádovité podpory komplexní servis, metodické vedení tak, aby rodilí mluvčí věděli, co se od nich očekává, byli cíleně vedeni a vzděláváni v souladu
s potřebami školy a mohli s ostatními rodilými mluvčími i svými kouči sdílet své zkušenosti.

Každý rodilý mluvčí bude mít v místě svého působení tzv. zavádějícího učitele, který mu pomůže s jeho aktivitami v dané škole či lokalitě. Jeho úkolem bude poskytnout rodilému mluvčímu bezprostřední podporu při práci ve škole a v procesu výuky, tlumočit mu organizační a pedagogické požadavky a potřeby vedení případně dalších pracovníků školy, pomáhat mu v orientaci v novém prostředí, jednat s rodiči a řešit záležitosti týkající se žáků (kázeň, prospěch, zapojení a spolupráce při třídních či školních aktivitách, rozvrh hodin atd.).

Kromě toho bude podléhat odbornému a metodickému vedení a podpoře tutora/kouče řízeného NIDV, se kterým bude řešit administrativní, odborné, metodické i osobní záležitosti (např. i kontakt s úřady atp.) Rodilí mluvčí budou v úvodu zavedení do škol proškoleni
k metodice zavádění CLIL do výuky a informováni o tom, co se od nich očekává a jak bude jejich působení ve škole organizováno. Na závěr projektu se uskuteční společné setkání rodilých mluvčích. Rodilý mluvčí obdrží po ukončení své činnosti certifikát o absolvování praxe.

Cíle KA 01:

Projekt podpoří cca 100 až 200 škol v ČR včetně malých škol do 200 žáků a malotřídek, na kterých bude působit cca 100 rodilých mluvčích, a to předběžně 60 mluvících anglicky, 20 německy a 20 francouzsky. Do přímého kontaktu s rodilým mluvčím tak přijde přibližně průměrně 50 žáků na jednu školu, celkem minimálně 5.000 žáků v ČR. Rodilý mluvčí bude působit v jedné, dvou nebo třech školách - dle velikosti školy.

Hlavní úkoly rodilého mluvčího působícího v ZŠ v rámci projektu Cizí jazyky pro život:

- zapojení do přímého vyučovacího procesu ve škole, většinou v tandemu s učitelem
v hodinách cizích jazyků a/nebo v ostatních předmětech při realizaci CLIL s cílem co nejpřirozenějšího a nejširšího nastavení cizojazyčného prostředí ve škole a intenzívní komunikace s žáky a dalšími pracovníky školy

- působení při aktivitách žáků nad rámec výuky (přestávky, školní družina, školní klub či zájmový kroužek)

- zapojení do projektů školy různého rozsahu a typu

- úzká spolupráce s vedením školy a pedagogickým sborem při naplňování ŠVP školy

- součinnost se zavádějícím učitele ve škole a tutorem rodilých mluvčích při naplňování cílů a úkolů stanovených projektem

 

Klíčová aktivita KA 02 Podpora internacionalizace škol

Záměr podpořit internacionalizaci škol a propojit v rámci této aktivity školy a školská zařízení v jednotlivých krajích České republiky vznikl jako reakce na zájem a poptávku základních škol a dalších školských zařízení.

Mezinárodní projekty, pobyty a výměny jsou žádanou formou výuky cizích jazyků v mnoha menších školách v regionech. Tyto školy nemají vlastní zdroje a kapacity pro získání či vybudování kontaktů s partnery v zahraničí. Často ani nemají dostatečně informace o grantových možnostech. Také chybějící dovednosti a zkušenosti v psaní, vedení nebo vyhodnocování projektů, projektová administrace a agenda s tím související bývají často příčinou neúčasti škol v mezinárodních projektech.

Cílem KA 02 je

  • seznámení s možnostmi mezinárodní spolupráce formou projektových aktivit
  • získání informací, kde je možné žádat o finanční či metodickou podporu a kde lze nalézt event. zahraniční partnery
  • získání zkušeností s výstavbou projektové žádosti

V rámci KA 02 se uskuteční 3 paralelní vzdělávací programy sestávající ze tří na sebe navazujících celodenních seminářů, jejichž cílem je seznámit zapojené subjekty (pracovníky škol, školních klubů, školních družin) s projektovou činností škol a možnostmi mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání.

Účastníci získají informace o možných způsobech financování těchto aktivit,
o úskalích přípravy projektů a podmínkách jejich realizace. Cílem KA 02 tak není pouze síťování českých škol a školských zařízení, ale i jejich propojení s potencionální sítí partnerských organizací v zahraničí.

Tomu je přizpůsobeno i dělení vzdělávacích aktivit do 3 na sebe navazujících cyklů. Realizovány budou vždy ve 3 krajských městech ČR – Praha, Brno, Pardubice.

Obsah seminářů:

1. GRANTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

V první fázi jde o informační seminář pro tři paralelní skupiny, na němž budou účastníci seznámeni s grantovými možnostmi, které nabízejí evropské i národní fondy, jejichž zástupci budou semináře lektorovat. Účastníci se seznámí s možnostmi grantové a institucionální podpory veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

2. PSANÍ PROJEKTŮ - akreditovaný

Následně bude zorganizován vzdělávací program pro 3 paralelní skupiny, jehož úkolem bude proškolit účastníky v zásadách a pravidlech psaní projektových žádostí. Bude se jednat o vzdělávání v dovednosti získat informace, úspěšně vyplnit a předložit projektovou žádost u dané organizace v daném termínu a rozsahu, aby se zvýšily šance na jeho podpoření.

3. VEDENÍ PROJEKTU A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Třetím seminářem (opět ve třech paralelních skupinách) navážeme na předchozí formu worshopovými skupinami. V průběhu jednotlivých setkání proškolíme účastníky v tom, jak se vyhnout nejčastějším komplikacím v realizační části projektu a jeho úspěšné finalizaci.

 

Klíčová aktivita  KA 03 Nebojte se CLIL

Příčinou toho, že dosud jen málo ZŠ praktikuje CLIL, je obecně nedostatečná osvěta a propagace této metody, ale i fakt, že CLIL klade vyšší nároky na přípravu (nutnost plánování a koordinace učiva a vyučovacích postupů min. s jedním dalším učitelem, nároky na organizaci výuky, časová náročnost přípravy atd.) a erudici učitele (znalost cizího jazyka i odborného učiva). Dále také neznalost metody CLIL a jejích přínosů (z dotazníkového šetření NIDV a komunikace s řediteli ZŠ např. vyplynulo, že mnozí z nich dosud nevědí, co CLIL znamená).

Z toho vyplývá i nutnost systematicky propagovat tuto metodu a intenzivně pomáhat školám při jejím zavádění.

Cíle KA 03:

- propagovat metodu CLIL a metodicky vést při jejím zavádění školy a učitele, kteří dosud CLIL nepraktikovali, odbourávat nedůvěru, zprostředkovávat návody, jak na to

- rozvíjet dovednosti při využívání CLIL a při práci s bilingválními moduly u pokročilých učitelů-uživatelů metody CLIL (např. jak šířit CLIL mezi kolegy a nastavit školu jako otevřenou a orientovanou na CLIL)

- metodicky vést a vzdělávat rodilé mluvčí k využívání a zavádění CLIL ve školách, kde působí

Formy podpory v rámci KA 03:

1. Realizace prezenčních seminářů pro učitele a řídící pracovníky škol k zavádění metody CLIL (organizace výuky, metody a formy CLIL, organizační předpoklady pro zavádění CLIL) - dle zájmu pro školy začínající s CLIL nebo pro školy, které již CLIL praktikují

2. Realizace informačních seminářů k zavádění CLIL na objednávku dle individuálních potřeb konkrétní školy

3. Realizace ukázkových hodin u zkušených učitelů - lektorů CLIL (využití sítě proškolených lektorů NIDV) s následným metodickým rozborem a vedením

4. Osobní či individuální konzultace k zavádění CLIL v rámci činnost konzultačního centra pro CLIL (pro školy, učitele a rodilé mluvčí i školitele)

5. Individualizované formy blended learningu zaměřené na podpůrné jazykové vzdělávání a metodu CLIL (viz KA 04)

 

Klíčová aktivita KA 04 - Brána jazyků

Brána jazyků je zaměřena na zvyšování úrovně jazykových znalostí žáků a pracovníků základních škol, což je nezbytným předpokladem pro efektivní a úspěšné zavádění metody CLIL do výuky. Týká se to především učitelů odborných předmětů "nejazykářů", kteří díky tomu získají kompetence pro využívání cizího jazyka při výuce svého předmětu. Dále je tato aktivita určena také řídícím pracovníkům škol, neboť jim umožní efektivnější řízení mezinárodních aktivit školy a komunikaci se zahraničními partnery (např. s řediteli partnerských škol či jiných subjektů v zahraničí, se kterými škola realizuje nebo hodlá realizovat projekt či spolupracovat).

Cíle KA 04:

Zvýšit úroveň jazykových znalostí podpořených o 1 stupeň SERRJ. Vstupní úrovně kurzů budou dány analýzou zájmu o jednotlivé jazyky a rozřazovacími testy.

Bude probíhat ve dvou dílčích aktivitách:

1. Prezenční jazykové kurzy

Jsou určeny pro pracovníky ZŠ na různých výchozích úrovních dle SERRJ, ve kterých budou zařazeny moduly zaměřené na odborný jazyk různých předmětů vyučovaných na ZŠ. Tuto aktivitu realizuje NIDV prostřednictvím sítě lektorů jazykových kurzů. Pro pořádání prezenční výuky využíváme jednak učeben krajských pracovišť NIDV, jednak učeben ve školách či v jiných zařízeních. Předpokládáme realizaci průměrně tří jazykových kurzů v každém kraji ČR – dle zájmu angličtiny a němčiny.

2. Intenzívní jazykové kurzy pro žáky, učitele a ředitele ZŠ formou individualizovaného blended learningu.

Tato služba bude získána na základě veřejné zakázky malého rozsahu. Má jít o online nebo off-line studium s využitím IC techniky, kterou má podpořený uživatel k dispozici nezávisle na místě, době a délce aktuálního studia. Touto formou chceme podpořit hlavně ty učitele, jejichž školy jsou v odlehlých lokalitách s omezenou možností dojíždění do kurzu CJ.