Podrobně o projektu


Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy:   55

Typ projektu: IP - ostatní

Název projektu:

Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL

Zkrácený název projektu: Cizí jazyky pro život

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/55.0006

Doba trvání: 1. 9. 2014 – 31 7. 2015

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvyšování interkulturních a jazykových kompetencí žáků a pracovníků základních škol s důrazem na jejich schopnost aktivně využívat cizí jazyk napříč předměty i mimo výuku ve škole, ale též při profesní přípravě, uplatnění na pracovním trhu i v osobním a společenském životě. Chceme motivovat žáky i učitele k učení se cizím jazykům a k vnímání jazykového vzdělávání jako dlouhodobého celoživotního procesu.

Ve spolupráci s partnerskými institucemi celoplošně a komplexně podpoříme malé i větší základní školy ve všech krajích ČR, a to

- při zavádění, odborném a metodickém vedení a efektivním působení rodilých mluvčích ve výuce i při ostatních školních aktivitách a pilotně nastavit a ověřit centralizovaný systém práce s rodilými mluvčími v českých školách a jejich kaskádovité metodické a vzdělávací podpory, který by mohl do budoucna sloužit pro MŠMT jako metodický a koncepční návod pro systémovou práci s rodilými mluvčími v českých školách;

- při přípravě škol a školských zařízení na účast a realizaci mezinárodních aktivit, a to prostřednictvím

informačních seminářů, vzdělávacích programů a konzultační podpory, které jim usnadní doplnit si dovednosti a zkušenosti v psaní, vedení nebo vyhodnocování projektů, při vedení projektové administrace a agendy s tím související. Školy také získají přehled o možnostech a nabídkách financování těchto aktivit, kontakty na potenciální zahraniční partnery; bude jim poskytnuta metodická pomoc při tvorbě a realizaci vlastních projektů;

- při propagaci, zavádění a rozvíjení možností využívání metody CLIL v základních školách formou konzultací a tutoringu, ukázkových hodin s následným metodickým rozborem, informačních seminářů i vzděláváním na klíč pro školy, které se zaváděním CLIL teprve začínají, ale také pro školy, které již zkušenosti s CLIL mají a chtějí její využívání rozšířit.

- při zvyšování úrovně jazykových znalostí různými formami prezenčního a blendend learningového studia cizího jazyka se zaměřením na CLIL.

Zapojení a motivace cílové skupiny:

Žáci budou zapojeni do projektu

- intenzívním jazykovým vzděláváním formou blendend learningu, který bude doplňkem jejich běžné výuky cizího jazyka a díky kterému si rychle zvýší své praktické jazykové dovednosti

- prostřednictvím podpořených učitelů školy při výuce cizích jazyků a v ostatních předmětech, kde se bude zavádět CLIL a kde budou moci využít své jazykové dovednosti

- prostřednictvím rodilého mluvčího při vyučování a při ostatních školních aktivitách, kdy s ním budou moci komunikovat (přestávky, školní družina, kroužky, školní akce atd.). To je bude pozitivně motivovat ke studiu cizího jazyka a vzbudí v přirozený zájem o kulturu a zemi, odkud rodilý mluvčí pochází.

Učitelé a ostatní pracovníci školy budou zapojeni do projektu a motivováni pro zvýšení svých jazykových a didaktických kompetencí pro využívání metody CLIL při výuce, a to

- komunikací a spoluprací s rodilým mluvčím působícím ve škole při přípravě výuky a dalších školních aktivit

- formou metodické podpory, konzultacemi a vzděláváním k zavádění metody CLIL a mezinárodních aktivit ve škole

- prostřednictvím jazykového vzdělávání s modulárními výukovými bloky zaměřenými na CLIL, a to prezenčními jazykovými kurzy nebo formou individualizovaného intenzívního blendend learningu.

Rodilí mluvčí, kteří budou působit na školách (např. jako školní asistenti), budou motivováni pro tvůrčí a aktivní působení ve škole

- informační a metodickou podporou a vedením prostřednictvím zavádějícího učitele ve škole, svého tutora/kouče a dalšími osobami realizačního týmu projektu (koordinátor tutorů, manažer KA 01, krajský garant projektu, lektoři DVPP k metodě CLIL)

- formou školení/workshopů před zahájením, v průběhu či na závěr jejich působení a výměnou zkušeností s ostatními rodilými mluvčími

Rodilý mluvčí pomůže vytvořit ve škole přirozené vícejazyčné prostředí a přispěje k lepšímu přijímání kulturní rozmanitosti světa ze strany žáků i pedagogů, kteří mu naopak budou přibližovat kulturu a reálie naší země.

Přínos pro cílovou skupinu:

Projekt Cizí jazyky pro život je prioritně zaměřen na "rozvoj lidských zdrojů", tzn. že většina finančních prostředků bude přímo investována do vzdělávání a rozvoje cílové skupiny v základních školách. Tomuto záměru jsou podřízené veškeré aktivity projektu, nastavení řídících mechanismů a systému odborné, metodické, konzultační a organizační podpory. Díky tomu vytvoříme síť spolupracujících osob - pedagogů, ředitelů škol, rodilých mluvčích, tutorů a koordinátorů tutorů, lektorů, pracovníků řídícího a realizačního týmu a partnerů, kteří budou nejen spolupracovat, ale navzájem se i podporovat a řešit úkoly a případné problémy při realizaci projektu. Tím se budou osobnostně i odborně obohacovat, získávat nové poznatky a dovednosti v řízení lidí, a prohlubovat si tak své profesní kompetence.

Přínosy projektu pro žáky:

- lepší motivace pro studium cizích jazyků, pochopení principu, že znalost cizích jazyků je prostředek či cesta k vlastní seberealizaci a profesnímu uplatnění a úspěchu, nikoliv cíl sám o sobě

- více příležitostí aktivně využívat v praxi to, co se v cizím jazyce již naučili (nejen při hodinách CJ, ale i v jiných předmětech a mimo výuku)

- zajímavější a zábavnější výuka při hodinách cizího jazyka i v jiných předmětech.

- neformální spolupráce a partnerství s učiteli při přípravách a realizaci mezinárodních projektů školy – nové autentické zkušenosti, navázání kontaktu a komunikace s vrstevníky z jiných zemí

- odbourání předsudků a bariér vůči cizincům, nové interkulturní podněty

Přínos projektu pro pracovníky a ředitele školy:

- zvýšení úrovně jazykových dovedností s uplatněním v profesi i v osobním životě

- získání didaktických kompetencí pro využívání cizího jazyka napříč předměty

- zvýšení motivace pro přípravu atraktivnější výuky a využívání inovativních metod a forem vyučování

- zlepšení klimatu a kvality školy (zlepšení výsledků vzdělávání, společná práce na projektech, spolupráce s rodilým mluvčím, zapojení rodičů do aktivit, zvýšení prestiže   školy).