Aktuality z projektu

Klíčová aktivita č. 3: Pilotáž dokladového portfolia ve školách / 23. 06. 2014 /

 

Od konce března do zač. června 2014 probíhala v pilotních školách pilotáž dokladového portfolia, jejímž cílem bylo získat zpětnou vazbu od pedagogů, ředitelů pilotních škol a konzultantů ke Standardu učitele (dále jen SU), Metodice pro učitele k přípravě dokladového portfolia v kariérním systému (dále jen Metodika) a k dokladování kompetencí ze SU.

Úkolem učitele zapojeného do pilotáže bylo vytvořit zpětnou vazbu k tomu, jakým způsobem porozuměl SU jako nástroje sebereflexe při přípravě dokladového portfolia v KS, dále funkci, formě a obsahu dokladového portfolia na základě Metodiky. Učitelé měli za úkol vybrat dvě kompetence ze SU, provést v nich vlastní sebehodnocení a doložit míru naplnění těchto kompetencí prostřednictvím minimálně 4 dokladů v závěrečném rozhovoru s ředitelem.

Role ředitele v dané pilotáži spočívala rovněž ve vytvoření zpětné vazby k tomu, jak porozuměl SU jako nástroje sebereflexe při přípravě dokladového portfolia v KS, funkci, formě a obsahu dokladového portfolia na základě Metodiky, ale také v posouzení relevantnosti dokladů předložených a okomentovaných pedagogy.

Po celou dobu pilotáže měla každá škola přiděleného konzultanta, který na začátku pilotáže seznámil zapojené pedagogy a ředitele školy se Standardem učitele, s Metodikou pro učitele, s koncepcí kariérního systému a s organizací a průběhem pilotáže. Každý konzultant pak rovněž vypracoval zpětnou vazbu ke SU, Metodice a k relevantnosti vytvořených dokladů.   

Sběr dat z pilotáže byl ukončen 20. června 2014. Všichni zúčastnění odevzdali svému konzultantovi během závěrečného osobního setkání ve škole vytvořené doklady a vyplnili zpětné vazby a dotazníky. Konzultant pak všechny získané dokumenty, zpětné vazby a dotazníky uložil na webové rozhraní k tomuto účelu zřízené.

V červenci bude probíhat kvantitativní zpracování získaných dat z pilotáže, následně budou pokračovat řešitelské skupiny v analýze konkrétních dokladů vytvořenými učiteli a zpracovávat jejich zpětné vazby a připomínky. Výstupem tohoto úkolu budou náměty na úpravu oblastí, které učitelé/ředitelé/konzultanti ve zpětných vazbách označili za problematické.

Velmi děkujeme zapojeným učitelům a ředitelům, kteří byli ochotni nám věnovat čas a práci. Bez jejich přispění a trpělivosti bychom nedokázali získat tak kvalitní zpětnou vazbu na vytvářené oblasti kariérního systému.