Podrobně o projektu

Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.4a

Oblast podpory: 7.4a.1

Typ projektu: IP - národní

Příjemce: MŠMT

Partner: NIDV 

Doba realizace: 15. 03. 2012 – 31. 03. 2015

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci škol, konkrétně následující kategorie: učitel MŠ, učitel ZŠ, ZUŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, učitel praktického vyučování a odborného výcviku, tedy učitelé přílohy č. 1, částečně přílohy č. 2 a přílohy č. 3 vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Hlavní cíl:

Hlavní cíl je vypracovat kariérní systém učitelů a ředitelů škol umožňující celoživotní zvyšování kvality jejich práce s návazností na motivující systém odměňování podle transparentních pravidel.

Dílčí cíle:

-        Definovat jednotlivé kariérní stupně v návaznosti na víceúrovňový standard učitel.

-        Definovat víceúrovňový standard pro ředitele.

-        Vytvořit a ověřit obsah, rozsah a způsob ukončení vzdělávání pro každý kariérní stupeň a navržený systém pilotně ověřit.

-        Navrhnout systém hodnocení realizovaných vzdělávacích programů, včetně jeho financování.

-        Vytvořit kritéria a stanovit podmínky pro pravidelné hodnocení učitelů.

-        Vytvořit nástroj pro vedení a hodnocení profesních portfolií a navržený systém pilotně ověřit.

-        Zpracovat návrh na harmonizaci relevantních právních předpisů týkajících se profesního rozvoje tak, aby byla jasně vymezena pravidla pro všechny účastníky, stanovena práva a povinnosti učitelů v oblasti jejich profesního rozvoje a nastaveny postupy, které umožní rozeznat a odměňovat kvalitní práci učitelů a ředitelů.

Přínos projektu pro cílovou skupinu:

Hlavním přínosem pro cílovou skupinu bude samotná existence modelu kariérního systému, včetně navazujícího systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. U cílové skupiny se zvýší motivovanost k aktivní účasti na vlastní kariéře a dalším profesním rozvoji, který se přirozeně odrazí i v jejich kvalitnějším pedagogickém či manažerském výkonu.

Dále lze očekávat zvýšení kvality nabízených a realizovaných vzdělávacích programů, které se stanou součástí kariérní cesty. Poskytnutá konzultační podpora v oblasti hodnocení profesních portfolií povede u řídících pracovníků škol k rozvoji manažerských kompetencí, u učitelů zvýší schopnost vlastní sebereflexe. Pracovníkům zařízení pro DVPP budou poskytnuty informace o tom, jaká kvalita služeb a za jakých podmínek se od nich očekává.

Projekt svým zaměřením naplňuje prokazatelný veřejný zájem.

Klíčové aktivity projektu:

KA 01: Kariérní systém

Připravit kariérní systém vycházející ze schválené Koncepce nového kariérního systému učitelů, který bude motivovat učitele a ředitele škol k dalšímu profesnímu rozvoji a kvalitní pedagogické práci a umožní jim volbu různých kariérních cest a postupů. Kariéra učitele bude prioritně založena na zvyšování profesních kompetencí, to je vědomostí, dovedností, postojů a hodnot učitele.

KA 02: Systém vzdělávání

Vytvořit systém vzájemně provázaných modulových vzdělávacích programů. Vytvořené vzdělávací programy následně ověřit v praxi. Navrhnout systém kritérií, indikátorů a evaluačních nástrojů pro hodnocení kvality vzdělávacích programů uskutečňovaných v souvislosti s kariérním systémem.

KA 03: Profesní portfolio

Cílem je vytvořit a ověřit systém vedení profesních portfolií jako základu pro hodnocení kvality práce učitele. Portfolia budou sloužit k evidenci a doložení absolvovaných vzdělávacích programů v rámci DVPP, dalších forem podpory (např. koučinku, mentoringu, supervize, konzultací), údajů o samostudiu, vlastní praxi, zavádění nově získaných poznatků do praxe, hodnocení, sebehodnocení, k identifikaci vzdělávacích potřeb aj.

Portfolio se stane podkladem pro postup v kariéře (vedení portfolia bude povinnou vstupní podmínkou pro možný postup do kariérních stupňů 3a4), nepovinné bude pro nižší stupně.

Portfolio bude vytvořeno v součinnosti s výstupy předchozích projektů (Metodika II, Cesta ke kvalitě, Šance).

Výstupy projektu:

Výstup klíčové aktivity 1: Výstupy vykazované jako monitorovací indikátory projektu:

kód MI 06.43.20

Kariérní systém pro učitele a pro ředitele (1 dokument):

- víceúrovňový standard pro učitele v návaznosti na výstupy projektu Q-RAM

- víceúrovňový standard pro ředitele

- stanovení cílů pro jednotlivé kariérní stupně a pozice

- návrh rámcového obsahu, rozsahu a způsobu ukončení vzdělávání potřebného k dosažení kariérních stupňů a 

pozic - kariérní systém pro učitele

- kariérní systém pro ředitele

- metodika hodnocení práce ředitele

- stanovení profilu absolventa pro vzdělávací programy na podporu dosažení kariérních stupňů

- vytvoření návrhu modulů, které vedou k naplnění definovaného profilu absolventa - stanovení standardů

vzdělávacích programů

- kritéria a metodika pro uznávání již absolvovaného DVPP, doktorandského studia, dosavadní pedagogické praxe

- stanovení požadavků na hodnotitele pro atestace a popis odborných a organizačních požadavků na zajištění atestací

kód MI 06.43.11

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah,

rozsah a způsob ukončení) - 1 dokument

Návrh institucionálního zajištění vzdělávání uskutečňovaného v souvislosti s kariérním systémem - 1 dokument

Podklady pro návrh legislativních změn a finančních opatření - 1 dokument

Následující výstupy nejsou vykazovány jako monitorovací indikátory:

Vytištěná finální verze kariérního systému - náklad 5000ks

Závěrečná konference prezentující výstupy KA1, 2, 3

Výstup klíčové aktivity 2: Výstupy vykazované jako monitorovací indikátory projektu:

kód MI 06.43.11

Kritéria hodnocení vzdělávacích programů DVPP uskutečňovaných v souvislosti s kariérním systémem, podklady

pro inovaci udělování akreditací - 1 dokument

Návrh finančního zabezpečení prováděných hodnocení realizovaných programů - 1 dokument

Kritéria pro výběr hodnotitelů, popř. návrh na zapojení subjektů, které budou v budoucnu hodnocení provádět - 1

dokument

Modulové vzdělávací programy vedoucí k dosažení úrovně standardu definovaného pro jednotlivé stupně

kariérního systému - 5 programů

kód MI 07.41.20

Vyškolený tým hodnotitelů pro udělování atestací - 50 osob.

Následující výstupy nejsou vykazovány jako monitorovací indikátory projektu.

Pilotáž modelových vzdělávacích programů, resp. absolventi pilotních vzdělávacích programů v počtu 250 osob (učitelé, ředitelé).

Výstup klíčové aktivity 3: Výstupy vykazované jako monitorovací indikátory projektu:

kód MI 06.43.11

Vzdělávací program pro konzultanty profesních portfolií - 1 program

Metodika pro učitele k vedení vlastních profesních portfolií - 1 dokument

Metodika pro ředitele k hodnocení profesních portfolií učitelů - 1 dokument

kód MI 07.41.20

Vyškolený tým konzultantů pro vedení a hodnocení profesních portfolií - 50 osob

Autoři vzdělávacího programu pro konzultanty profesních portfolií - 2 osoby

Lektoři vzdělávacího programu pro konzultanty profesních portfolií - 2 osoby

Následující výstupy nejsou vykazovány jako monitorovací indikátory:

Vytvořený formát profesního portfolia - 1ks

Ověřený systém vedení profesních portfolií v praxi 100 škol, resp. 100 ředitelů a 300 učitelů