Nabídka aktivit

null
Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Ověření aktuální úrovně kompetencí PM ve školství a zpracování osobního plánu rozvoje PM
Touto vstupní aktivitou si řídicí pracovníci škol v roli projektových manažerů budou moci individuálně ověřit svoji aktuální úroveň kompetencí (schopnosti, znalosti, dovednosti) potřebných k efektivnímu řízení projektu. Na tomto základě se budou sami aktivně podílet na zpracování osobního plánu rozvoje a jeho následné realizaci.
Metodika ověřování vychází z mezinárodního kompetenčního standardu International Project Management Association IPMA (www.ipma.cz) ve verzi 3 (IPMA Competence Baseline 3), který definuje celkem 46 kompetencí projektového manažera ve třech skupinách – technických, behaviorálních a kontextových elementech kompetencí.
Absolventům ověřování kompetenčního profilu projektového manažera bude na základě výsledků doporučena účast na konkrétních aktivitách projektu PM 250+ směřujících k jejich další profesionalizaci.

Realizace aktivity: 22. 11. 2010 – 31. 1. 2011

V případě zájmu klikněte na adresu www.nidv.projevypk.cz (prvních 100 čeká zajímavý bonus). Počet je omezený.

Vzdělávání v oblasti projektového řízení
Jedná se o komplexní vzdělávání, které je koncipováno jako cyklus 8 modulů (úvodní modul A je povinný, B-H jsou volitelné) s časovou dotací 250 hodin. Forma studia je tzv. blended-learning, tj. kombinace prezenčního a distančního studia. Zájemce si sám volí vzdělávací moduly B - H (nejlépe na základě vlastní aktuální úrovně kompetencí – viz výše). Přehled jednotlivých vzdělávacích modulů:

A Role projektového řízení ve vzdělávací politice ČR (povinný modul, pouze e-learning)
B Strategické řízení organizace
C Řízení změn
D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení
E Finance a finanční nástroje
F Řízení lidských zdrojů
G Řízení kvality, kontroling, rizika
H Měkké dovednosti (soft skills)

Po absolvování modulu bude absolventům poskytována zpětná vazba k profesnímu růstu, jako bonus získají osobní konzultaci na téma absolvovaného modulu.

Realizace aktivity: 1. 2. 2011 – 31. 12. 2011

Přihlásit se můžete prostřednictvím http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/. Vzdělávací program vyberete následujícím způsobem: vzdělávací oblast „19 – Projektový manažer 250+“, krajské pracoviště „Plzeň“, období „1. pol. 2011“.
Doporučujeme před přihlášením do určitých vzdělávacích modulů zjistit si vlastní profil kompetencí v oblasti projektového řízení, který Vám ukáže Vaše silné a slabé stránky na poli projektového řízení (viz výše).

Věcný audit projektu
Na základě zpracované metodiky realizují projektoví manažeři věcný audit projektu buď mezi sebou navzájem, nebo sami sobě. Jedná se o nezávislý, profesionální a detailní rozbor postupů, systémů a rizikových oblastí, které mohou snižovat úspěšnost projektu. Věcný audit si klade za cíl přezkoumat a vyhodnotit současný stav realizace projektu, zjistit míru shody se stanovenými interními kritérii úspěšnosti projektu a identifikovat příležitosti ke zlepšení. Pro cílovou skupinu přináší nezávislé a přehledné shrnutí stavu projektu, a tím zvyšuje efektivitu celého projektu.

Realizace aktivity: 1. 4. 2011 – 31. 12. 2011

Předběžnou přihlášku s uvedením jména a adresy školy prosím pošlete na e-mail quadratova@nidv.cz.

Informace z oblasti projektového řízení prostřednictvím e-Zpravodaje a portálu
Cílem e-Zpravodaje je komplexní informovanost projektových manažerů o novinkách ve světě projektového řízení, zájemci jej budou dostávat přímo do svých e-mailových schránek. Pro elektronickou formu podpory bude využíván portál www.projektmanazer.cz

Realizace aktivity: 1. 1. 2011 – 31. 3. 2012

Elektronické poradenství
Prostřednictvím e-Poradenství získají zájemci konkrétní pomoc při realizaci vlastních projektů. Jde o efektivní způsob pomoci, kdy se nezávislý odborník vyjadřuje k určité nesrovnalosti/problému v oblasti projektového řízení. Potenciální zájemci budou předem seznámeni s podmínkami a pravidly využití této služby. Pro elektronickou formu podpory bude využíván portál www.projektmanazer.cz

Realizace aktivity: 1. 1. 2011 – 31. 3. 2012

O elektronické poradenství bude možné požádat prostřednictvím portálu www.projektmanazer.cz

Osobní koučink PM
Jedná se o vysoce specializovanou podporu rozvoje lidí. Projektovému manažerovi bude za přesně stanovených podmínek přiřazen osobní kouč, který koučovaného odborně povede od reflexe aktuální situace k dalšímu konkrétnímu postupu za stanovenými cíli.

Realizace aktivity: 1. 2. 2011 – 31. 1. 2012

Předběžnou přihlášku s uvedením jména a adresy školy prosím pošlete na e-mail quadratova@nidv.cz.

Příprava na certifikaci PM podle IPMA, včetně samotné certifikace podle IPMA
Podmínku účasti je absolvování Kompetenčního profilu (viz výše), dále absolvování min. 1 vzdělávacího modulu, nebo věcného auditu. Proces certifikace je zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy a portfolia a na ověření aplikovat kompetence projektového řízení v příslušném kontextu. Certifikační systém IPMA rozeznává 4 certifikační stupně, z nichž v rámci projektu bude ověřována úroveň D Certifikovaný projektový praktikant (Level D, Certified Project Management Associate). Kandidát prokazuje výhradně teoretické znalosti 46 kompetencí projektového řízení tak, jak je definuje Národní standard kompetencí projektového řízení – viz www.ipma.cz. Certifikační proces v sobě mimo jiné zahrnuje podmínku povinného vzdělávání min. v délce 30 hodin, profesní životopis a sebehodnoticí test, následuje písemná zkouška. Její splnění je podmíněno získáním min. 60 % ze tří oblastí stanovených kompetencí (technické, behaviorální, kontextové).
Projekt umožní samotnou certifikaci 50 zájemcům, kteří budou objektivně vykazovat největší připravenost. Slavnostní vyřazení certifikovaných manažerů bude součástí celostátní konference projektu PM 250+.

Realizace aktivity: 1. 11. 2011 – 31. 1. 2012

Přihlásit se bude možné až od 1. 9. 2011.