Základní údaje o projektu

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a ŠZ

Typ projektu: IP ostatní

Žadatel: Národní institut pro další vzdělávání

Finanční objem projektu: 10 945 648,44,- Kč

Časový harmonogram: 1. 4. 2010 – 31. 3. 2012

Cílová skupina: vedoucí pracovníci všech druhů škol a školských zařízení (projektoví manažeři)

Základním cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit systém rozvoje kompetencí projektových manažerů v oblasti projektového řízení ve školství.

Dílčími cíli jsou:

 • Nastavit kompetenční profil projektového manažera a metodiky jeho ověřování v návaznosti na zpracování osobního plánu rozvoje.

 • Prostřednictvím vzdělávání posílit rozvoj klíčových kompetencí řídících pracovníků škol v oblasti projektového řízení.

 • Zpracovat a ověřit metodické a studijní texty.

 • Podpořit vzájemné sdílení zkušeností mezi absolventy vzdělávacích aktivit projektu.

 • Navrhnout standard studia k výkonu specializované činnosti pro pozici projektový manažer ve škole.

 • Absolventům vzdělávání umožnit složení zkoušky k získání certifikátu projektového manažera s mezinárodní platností podle standardu IPMA.

 • Umožnit projektovým manažerům, resp. školám konzultovat vlastní projekty s odborníky.

 • Poskytnout projektovým manažerům podporu formou osobního koučinku.

 • Nabídnout školám snadno dostupný zdroj informací k projektovému řízení.

 • Motivovat školy k efektivnějšímu využívání vícezdrojového financování.

  Klíčové aktivity projektu

  1. Kompetenční profil projektového manažera

  Tato vstupní aktivita v sobě zahrnuje nastavení profilu projektového manažera, zpracování metodiky ověřování aktuální rovně kompetencí jednotlivců a metodiky pro zpracování osobních plánů rozvoje.

  2. Komplexní vzdělávání projektového manažera

  Systém vzdělávání je koncipován jako cyklus 8 volitelných modulů, které tvoří komplexní vzdělávací program v rozsahu 250 hodin. Forma studia je tzv. blended-learning (prezenční a distanční vzdělávání). Součástí aktivity jsou osobní konzultace účastníkům vzdělávání na téma k absolvovanému modulu.

  3. Individuální podpora projektového manažera

  V rámci Podpory bude nabízeno následující: elektronické poradenství, e-Zpravodaje, osobní koučinky, informace prostřednictvím portálu www.projektmanazer.cz.

  4. Standard projektového manažera

  Výstupem této aktivity je vytvoření návrhu standardu pro studium k výkonu specializovaných činností podle vyhlášky č. 317/2005 Projektový manažer v rozsahu 250 vyučovacích hodin.

  5. Certifikace projektového manažera

  Zájemcům bude nabídnuta možnost certifikace podle IPMA, úroveň D: Certifikovaný projektový praktikant. V rámci této aktivity je plánována závěrečná konference a sborník projektu.

  Výstupy projektu

  • Kompetenční profil PM ve školství

  • Ověřené 250hodinové modulové vzdělávání PM

  • Metodika věcného auditu projektu

  • Ověřený systém individuální podpory (poradenství, koučink)

  • Portál www.projektmanazer.cz

  • Standard pro studium k výkonu specializované činnosti PM

  • Certifikovaní PM

  Přínos projektu pro cílovou skupinu

  U řídících pracovníků (projektových manažerů) budou komplexně rozvíjeny klíčové kompetence v oblasti projektového řízení. Jedná se zejména o strategické řízení organizace, řízení změn, útvarové a procesní řízení, řízení kvality, řízení lidských zdrojů, rizika, tzv. měkké dovednosti (soft skills), IT podporu v projektovém řízení aj. Cílové skupině budou nabízeny specificky zaměřené vzdělávací moduly na základě ověření kompetenčního profilu jednotlivců a zpracování osobního plánu rozvoje. Stejná doporučení může zájemce využít i pro získání individuální podpory formou osobního koučinku nebo poradenství. Absolventům celého vzdělávacího programu bude nabídnuta možnost přípravy k certifikaci projektového manažera podle IPMA, včetně složení potřebné zkoušky.

  Celkem bude projektem přímo podpořeno 990 osob, nepřímo celá pedagogická veřejnost.

  Sekundárně cílová skupina získá zkušenost s e-learningovou formou vzdělávání, což může pozitivně ovlivnit zavádění tohoto způsobu výuky i do vlastních škol. E-learning je vhodný mimo jiné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro dlouhodobě nemocné, pro tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, pro žáky, kteří plní povinnou školní docházku v cizině nebo se může stát výhodnou formou pro vzdělávání vlastních pracovníků školy.

  Projektový tým:


  Mgr. Lucie Holacká
  Hlavní manažerka projektu
  Tel.: 377 473 606
  e-mail: holacka@nidv.cz

  PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D.
  Manažerka projektu
  Tel.: 377 473 607
  E-mail: slajchova@nidv.cz

  Jitka Quadratova
  Asistentka projektu – příjem přihlášek
  quadratova@nidv.cz