O projektu

NÁRODNÍ PROJEKT KOORDINÁTOR

Název projektu

Národní projekt

Zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) do praxe

Zkrácený název

Koordinátor

Registrační číslo

CZ.04.1.03./3.1.00.3/0003

Operační program

Rozvoj lidských zdrojů

Název priority

3 Rozvoj celoživotního učení

Název opatření

3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání

Období projektu

1. červen 2005 – 30. listopad 2007 

Zdroje financování

Národní projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v poměru 75 % z ESF a 25 % z prostředků ČR. Finanční prostředky stanovené na realizaci projektu byly poskytované v určeném režimu cestou Ministerstva financí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Celková výše finanční
podpory

55 654 808,- Kč

Realizátor projektu

Národní institut pro další vzdělávání (dále jen NIDV)

Partner projektu

Výzkumný ústav pedagogický v Praze (dále jen VÚP v Praze)

Projekt školám nabízel metodickou  pomoc s tvorbou školního vzdělávacího programu.

Cílovou skupinou projektu byly všechny školy poskytující úplné základní vzdělání v České republice mimo školy na území hlavního města Prahy.

Projekt Koordinátor školám od 1. června 2005 do 30. listopadu 2007 nabízel:

Vyškolení koordinátorů pro tvorbu ŠVP ZV Absolventi 6denních kurzů se stali certifikovanými koordinátory tvorby vzdělávacího programu ve své škole.  

Akce na zakázku Semináře připravené podle požadavků školy. Školy se mohly přihlásit do 31. 1. 2006. Komise na základě motivačních dopisů vybrala 100 škol. Pro velký zájem NIDV požádalo o navýšení počtu na 200 Akcí na zakázku. 

Konzultace v rámci akce Pomoc školám Školy měly k dispozici certifikovaného konzultanta, pracovníka NIDV, který jim pomáhal při řešení náročnějších problémů vznikajících při tvorbě ŠVP ZV (internetová poradna, telefonická a osobní konzultace, popř. návštěva školy).

- Minikonference Koordinátorům ŠVP byla nabídnuta účast na dvoudenních krajských setkáních. Celkem se v průběhu února až dubna 2007 zrealizovalo šest minikonferencí.

- Workshopy pro koordinátory tvorby ŠVP ZV. Jednalo se o pracovní setkání koordinátorů tvorby ŠVP ZV interaktivního charakteru v každém kraji (mimo hl. město Praha). Workshopy  byly koncipovány do 3 částí: 1. část mapovala očekávání účastníků, ohlédnutí se za tvorbou ŠVP a co školu čeká v období realizace, v 2. části vystupoval host (např. VÚP, ČŠI, NÚOV, pilotní škola, zřizovatelé apod.) a 3. část byla věnována vybranému tématu ze 4 nabízených. Školitel z workshopu zpracoval písemný záznam

- Důležité vzdělávací dokumenty (RVP ZV, Manuál pro tvorbu ŠVP ZV) a metodické materiály (Sborník) , které byly distribuovány do všech škol zapojených do projektu